Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 15 Май 2014

ПОКАНА
Уважаеми дами и господа,
Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на пресконференция по проект «Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие – град Кърджали» по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/017, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дата: 19 Май 2014 г. , Час: 13.00
Място: сграда на Бизнесинкубатор – град Кърджали, Зала № 5

По време на финалната пресконференция ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проект «Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие – град Кърджали».
Ще Ви очакваме!
Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-07/2010/017" Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
 Прочитания: 1573 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign