Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Отчетоха резултатите от изпълнението на проект «Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие – град Кърджали»

 19 Май 2014

Заключителната пресконференция по проект „Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие – град Кърджали”, бе дадена днес от представителите на “Консорциум Арнайз и партньори”. В нея участие взе и зам.-кметът на община Кърджали Иван Велев.
Проектът стартира преди близо две години и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г-, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейският фонд за регионално развитие и от държавният бюджет на Република България.
Заключителната пресконференция по проекта бе открита от Евелина Борисова, представител на „Консорциум Арнайз и партньори”, която в изложението си подчерта, че разработената стратегия на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Кърджали ще допринесе за реализация на визията за развитие на града, а именно „Кърджали 2020 – устойчив и интегриран, икономически активен, зелен и атрактивен град”.
По думите й проектът е изпълнил и четирите основни цели -ускоряване социално-икономическото развитие на града и региона, повишаване инвестиционната и туристическа атрактивност на града, смекчаване социалните различия в рамките на урбанизираната територия и подобряване интегрираността на урбанизираната територия и достъпността до основни административни и социални услуги на гражданите и бизнеса.
За важността на проекта говори и зам. кметът на община Кърджали Иван Велев, който съобщи и добрата новина, че на 16 май управляващият орган на Оперативна програма «Регионално развитие» е одобрил Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Кърджали.
„Това одобрение дава зелена светлина за проекта. От тук нататък ще чакаме всички подобрения, които са планирани в него, да се случат и дано през 2020 година да се поздравим с успешното им реализиране”, подчерта Иван Велев.
Присъстващите на заключителната пресконференция бяха запознати накратко и със зоните за въздействие включени в Интегрирания план от Елена Тричкова от „Консорциум Арнайз и партньори”.
От казаното стана ясно, че планът включва три зони на въздействие: зона с публични функции, социална зона и зона с икономически потенциал. Бе подчертано, че от значение е пространственото разположение на публичната зона, тъй като концентрира почти всички паркове, спортни терени на ниво област и община, свободни терени с фронт към реката, предназначени за зелени площи и социална инфраструктура.
В зоната с икономически функции са включени проекти, свързани с обновяване на железопътната инфраструктура, както и регенерация на индустриалната зона.
Зоната със социален характер включва интеграцията на кв. Възрожденци с централната градска част. Залага се на засилване на значението на основната ос бул. „Христо Ботев”, обслужващ квартала и свързващ жилищните комплекси с центъра на града, както и на изграждане на образователна инфраструктура в южната част на квартала, оползотворяване на публичното пространство и на свободните терени, подобряване на енергийната ефективност на сградите и благоустрояване на междублоковите пространства.
Презентирайки реализацията на проект "Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали”, Елена Тричкова от „Консорциум Арнайз и партньори” даде информация и за общия бюджет на вече готовия Интегриран план, който е в размер на 99 360 000лв. От тях средства от Структорните и Кохезионни фондове на Европейският съюз са 59 608 000 лв.. Съфинансирането от страна на община Кърджали е в размер на 3 790 500 лв., а от държавния бюджет на Р България е 11 371 500лв. В общата сума е включена стойността и на очаквано друго финансиране, което е в размер на 24 590 000лв.


Още снимки
 Прочитания: 2168 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign