Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 28 Май 2014

В периода от 01.02.2013 г. до 31.05.2014 г. в Община Кърджали успешно се реализира проект „Чрез подкрепа към промяна”, финансиран по схема „Помощ в дома" на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси". Договарящ орган по схемата беше Агенцията за социално подпомагане. Безвъзмездната финансова помощ за реализиране на проекта, съгласно подписания договор от Кмета на Община Кърджали – инж. Хасан Азис, бе в размер на 213 468,95 лв.

ПОСТИГНАТА Е ОБЩАТА ЦЕЛ:
Развитие и усъвършенстване на социалните услуги, предоставяни в домашна среда от Община Кърджали, чрез създаване на устойчив иновативен модел за осигуряване на достоен живот за лица, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и риск от социална изолация.

ИЗПЪЛНЕНИ СА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ:
1.Създадено е Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, за предоставяне на иновативни услуги, насочени към осигуряване на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на лицата от целевата група.
2.Бяха разкрити нови работни места в сектора на социалната икономика и осигурена възможност за преодоляване на бедността на безработни лица.
3.Беше осъществена подкрепа на семейства, в които има лице с трайно увреждане и бе дадена възможност за професионално развитие на член от семейството, както в социалната сфера, така и на свободния пазар.
4. Максимално бе намален риска от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от подкрепа.

ОСЪЩЕСТВЕНИ СА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗАЛОЖЕНИ В ПРОЕКТА:
1. Организация и управление на проекта.
2. Определяне, оборудване и обзавеждане на помещение за Звено за услуги в домашна среда. Доставка на материали и консумативи за обезпечаване дейността на звеното.
3.Кандидатстване, подбор и назначаване на персонал за управление на Звено за услуги в домашна среда и персонал за предоставяне на услугите.
4. Организиране и провеждане на въвеждащо и надграждащи обучения.
5.Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на социалните услуги.
6. Предоставяне на почасови социални услуги от Звено за услуги в домашна среда.
7. Информиране и публичност.

В създаденото Звено за услуги в домашна среда се предоставяха следните почасови услуги на потребителите от назначените домашни санитари:
- Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост;
- Дейности за социална подкрепа и социално включване;
- Комунално-битови дейности.

ЦЕЛЕВА ГРУПА, ЗАЛОЖЕНА В ПРОЕКТА:
- 34 безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
- 68 лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
- 12 възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:
В Звено за услуги в домашна среда бяха назначени и работиха 1 специалист в социална услуга и 40 домашни санитари. През целия период на проекта бяха обслужени 94 потребителя, от които 6 деца.
Всички разходи за обзавеждане на офис на Звено за услуги в домашна среда, трудови възнаграждения, материали и консумативи, трудова медицина и одит, бяха поети от бюджета на проекта.

Екипът на проекта изразява своите благодарности на всички, които работиха всеотдайно и полагаха качествени грижи за потребителите!

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.”

Инвестира във вашето бъдеще!


 Прочитания: 1486 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign