Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 5

 04 Юни 2014

П О К А Н А
№ 5

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 10.06.2014 г. /вторник/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Процедура за избиране на съдебни заседатели при Районен съд – Кърджали.
2. Приемане на отчет за дейността по програма СИНДИ - зона Кърджали през 2013 г.
3. Приемане на годишен отчет за състоянието на общинският дълг за 2013 г. на Община Кърджали.
4. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2013 г.
5. Приемане на годишните отчети за 2013 г. на Едноличните търговски дружества със 100% общинско участие в капитала.
6. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г.
7. Избор на обществен посредник на Община Кърджали.
8. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2014 г. и определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
9. Даване съгласие за продажба на застроен поземлен имот, находящ се в гр.Кърджали, кв.”Възрожденци - Прилепци” №187 с идентификатор 40909.114.113 по Кадастрална карта на гр.Кърджали на собственика на законно построена сграда и определяне на пазарна цена на имота.
10. Даване на съгласие за продажба на поземлен имот с пл.сн.№ 187, кв.25, участващ в УПИ ІV-156, и УПИ V-156, кв.25 по ПУП на с.Жинзифово, Община Кърджали придаващ се от улична регулация към поземлен имот с пл.сн.№ 156, кв.25 по ПУП на с.Жинзифово, с площ 660 кв.м., ведно с построените в него сгради, собственост на Исмет Рюстем Юсеин и Фирдес Шабан Юсеин и определяне на пазарна цена на имота.
11. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ VІІ-156, кв.16а по ПУП на с.Люляково, Община Кърджали на собственика на законно построена сграда и определяне на пазарна цена на имота.
12. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, включен в капитала на “Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД гр. Кърджали.
13. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване по одобрен инвестиционен проект на РПК „НАРКООП”, гр.Кърджали в УПИ VІ, кв.96 по ПУП на гр. Кърджали, ул.”Пети септември”с идентификатор 40909.118.245 и определяне пазарна цена за учредяване право на строеж.
14. Съгласие за обявяване на имот частна общинска собственост за публична общинска собственост.
15. Даване съгласие за предоставяне под наем на обект публична общинска собственост.
16. Предложение за приемане на анализа на правното състояние и приватизационната оценка на общински нежилищен имот, невключен в състава на общински предприятия, който се използва за стопански цели, представляващ: Търговски обект/бивш магазин за детски стоки, преустроен в аптека/ с идентификатор 40909.108.129.1.40, находящ се на първия етаж на магазин ГУМ /„Девети септември”/ сега магазин „Родопея”/ на бул.”България” №33, гр.Кърджали.
17. Предложение за приемане на анализа на правното състояние и приватизационната оценка на общински нежилищен имот, невключен в състава на общински предприятия, който се използва за стопански цели, представляващ: Витринно помещение, находящо се на партерния етаж на магазин ГУМ /„Девети септември”/ сега магазин „Родопея”/ на бул.”България” №33, гр.Кърджали.
18. Упълномощаване на представител на Община Кърджали в Общото събрание на „ДКЦ № 1” ООД гр. Кърджали.
19. Гласуване в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали от упълномощения от Общински съвет – Кърджали представител на общинската част от капитала на дружеството.
20. Даване на съгласие за поемане на общински дълг във връзка с осигуряване на собствения принос за изпълнението на Договор BG161PO001/1.1-09/2010/046 от 21.07.2012 г. проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали”.
21. Поемане на финансов ангажимент във връзка с кандидатстване с проект към Фонд „Социална закрила” към МТСП.
22. Изменение и допълнение в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали.
23. Даване на предварително съгласие за прокарване на ВиК трасе до имот с 000233 и имот с № 000234 по КВС на землище с.Енчец, собственост на „Евромес 2012” ЕООД гр.Кърджали през имоти - публична общинска собственост: № 000171, № 000172, № 000279 и № 000170 по КВС на землище с.Енчец и № 000099, № 000100 по КВС на землище с.Зелениково, Община Кърджали.
24. Съгласие за изменение на Общ устройствен план и ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв. 66 по ПУП на гр.Кърджали и съгласие за промяна на статута новообразувани урегулирани поземлени имоти.
25. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №000127 по картата за възстановена собственост в землището на с.Калинка, общ.Кърджали.
26. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
27. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за обект: Нова кабелна линия СН от п/ст Гледка до нов БКТП „Теклас България” на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.
28. Предложение за актуализиране на Списъка на „защитени училища” на територията на Община Кърджали за 2014/ 2015 г.
29. Утвърждаване на „средищни училища” в Община Кърджали за 2014/ 2015г.
30. Утвърждаване на списъка на автобусни линии за обслужване на децата и учениците от детски градини и училищата за учебната 2014/2015г.
31. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Кърджали.
32. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1738 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign