Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 09 Юни 2014

Община Кърджали предоставя на Вашето внимание проект за Наредба
за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кърджали и издаване на сертификати клас В. На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за изменение на наредбата в Информационният център на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 16.30 часа.
Мотиви към Проекта за Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кърджали и издаване на сертификати клас В:С предлаганият проект за Наредба се определят условията и редът за насърчаване на инвестициите с общинско значение за община Кърджали, издаване на сертификат клас „В” и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на глава трета на Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ) и на Правилника за прилагането му(ППЗНИ).
С направените изменения и допълнения в Закона за насърчаване на инвестициите се цели да се насърчат производства и услуги с висока добавена стойност, да се повиши регионалната икономическа активност и генериране на заетост чрез откриване на нови работни места. Мерките са в съответствие на основните цели на стратегията „Европа 2020” за интелигентен разтеж и целят трайно преодоляване на спада в инвестиционната активност в страната.
Финансови средства: За прилагане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кърджали и издаване на сертификати клас В, не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства.
Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кърджали и издаване на сертификати клас В е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
Фактически основания: необходимост от приемане на местен нормативен документ, който да регламентира реда и условията за насърчаване на инвестициите с общинско значение за община Кърджали и за издаване на сертификат клас „В”.
Правни основания: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 22з. ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите
Така изложеното предложение за проект на наредба, подкрепено с настоящите мотиви, съответстващи по съдържанието си на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 ЗНА, са в съответствие с действащото национално законодателство, както и със съществуващите европейски регламенти, касаещи насърчаване на инвестициите с оглед стимулиране икономическия растеж и на национално, и на местно ниво. Настоящият проект за Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кърджали и издаване на сертификати клас В не противоречи и е съобразен с европейските регламенти, като съответно кореспондира с техните цели и принципи.

Текста на наредбата може да видите тук


 Прочитания: 1428 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign