Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

До края на годината трябва да приключи работата по канализацията и водопроводите в селата Бойно и Черешица

 19 Юни 2014

До дни се очаква окончателното решение на Комисията, сформирана с заповед на кмета на община Кърджали, която ще определи изпълнителите на строително- монтажните работи свързани с изграждане и реконструкция на канализацията и водопроводи в селата Бойно и Черешица.
Вчера на открито заседание в присъствието на медии, комисията отвори ценовите оферти на участниците в обществената поръчка по двете обособени позиции. Първата за Строителни и монтажни работи по обособени позиции свързани с изграждане и реконструкция на канализации и водопроводи в с. Бойно и с. Черешица, община Кърджали и втората - за „Подмяна на тласкател от помпена станция до напорен резервоар (150 м3), подмяна на довеждащ водопровод от напорен резервоар до с. Черешица и изграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Черешица”.
Председателят на Комисията зам.-кметът на община Кърджали Мухаррем Мухаррем обяви, че в обществената поръчка са подали документи общо четири фирми. Поради представяне на непълно техническо предложение, с решение на Комисията, фирма „Арда строй” не бе допусната до участие и нейната ценова оферта не бе отворена.
За първата обособена позиция на обществената поръчка бяха допуснати участниците „Стил инженеринг” и „Устра- холдинг”.
Те са получили общ брой точки по четири от петте показатели определени в критериите за оценка на офертите, съответно 49,88 за „Стил инженеринг” и 41,83 за „Устра холдинг”. Ценовите оферти на фирмите за изпълнението обекта се различаваха минимално. „Стил инженеринг” предложи цена от 1 178 151,89 лв.без ДДС, а „Устра холдинг” 1 108 115,89лв без ДДС.
Точките набрани от участниците са по показателите гаранционен срок, срок за изпълнение, последователност, пълнота и хронология на графика, и работната програма за изпълнение на предвидените строителни работи, технология и организация изпълнението на строителството и предложение за организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
Коя от двете фирми ще изпълнява поръчката ще бъде решено до дни на закрито заседание на Комисията. Това ще стане в рамките на определения 90-дневен срок от обявяването на поръчката.
Ако процедурата не бъде обжалвана, то в средата на юли строително-монтажните дейности по обекта могат да започнат и се очаква да приключат до края на годината.
За втората обособена позиция „Подмяна на тласкател от помпена станция до напорен резервоар (150 м3), подмяна на довеждащ водопровод от напорен резервоар до с. Черешица и изграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Черешица” бе допусната само ДЗЗД „Корект груп” гр. Кърджали. При точкуването тя получи максимален брой точки – 50, по четири от петте позиции на обявените критерии в обществената поръчка.
Фирмата предложи ценова оферта за изпълнението на обекта от 995 427, 25 лева без ДДС при обявена в обществената поръчка стойност до 1 012 832, 50 лв. без ДДС.

 Прочитания: 1667 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign