Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В А

 19 Юни 2014

О Б Я В А

На основание чл.59 от Административно-процесуалния кодекс, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № 595 от 18.06.2014г в изпълнение на проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,


ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГОТВАЧ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП


І.Подаване на документи. Срок и място за подаване.
Документите на кандидатите се приемат в срок до 21.07.2014 г. включително, в Информационния център на Община Кърджали /адрес: гр.Кърджали, бул. „България” 41, етаж 1/.

ІІ.Извършване на подбор.
Подборът се извършва от сформираната комисия в два етапа.

ІІІ.Първи етап: Разглеждане на подадените документи:
Комисията разглежда подадените за участие в конкурса документи и съставя протокол, който се утвърждава от Кмета на община Кърджали. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кърджали и на сайта на Община Кърджали на 22.07.2014г. За целите на провеждане на втория етап от конкурса, комисията съставя график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати.

Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

ІV. Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати
Събеседването с допуснатите кандидати се провежда от 23.07.2014 г. до 24.07.2014г. по график.
Събеседването цели изясняване на:
• мотивите за кандидатстване;
• очакванията към работата;
• професионалните компетенции;
• уменията за работа в екип и общуване;
• нагласите за вземане на решения;
• нагласите за работа с деца и лица с увреждания, осигуряване на грижа в среда близка до семейната и взаимодействие с близки и роднини на децата.
V.Класиране
За работата си, комисията съставя протокол, който се утвърждава от Кмета на Община Кърджали. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Кърджали и на информационното табло в сградата на Община Кърджали на 28.07.2014 г.
Комисията предлага на Кмета на община Кърджали да сключи трудови договори с класираните кандидати за целите и в рамките на изпълнение на проекта.

9. Готвач
Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Образование – средно ,средно специално;
• Условия за стаж по специалността – 2 години;
• Готвачът в кухня се задължава при приемане на хранителните продукти, суровини и полуфабрикати да извършва контрол на качеството им.
• Да следи за правилното съхранение на хранителните суровини, полуфабрикати и готова кулинарна продукция разделно и по начин недопускащ замърсяването им в обозначени по предназначение охлаждаеми и неохлаждаеми складове.
• Първичната обработка на суровините и полуфабрикатите да се извършва в определените за тази цел помещения, кътове, инвентар, като се спазва строга последователност на процесите в посока суровина – готов продукт..
• Да спазва санитарно хигиенните изисквания към технологията на приготвяне и предлагане на кулинарната продукция с цел предотвратяване на хранителни заболявания..
• Допълнителни умения и опит са предимство.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1/едно/
Възнаграждение по проект -378.00лв./словом: /триста седемдесет и осем лв./

VІ. Документи за кандидатстване.
1. Заявление за допускане до конкурс – по образец;
2. Професионална автобиография (CV);
3. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
4. Копие от диплома за завършено образование;
5. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец;
6. Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.

КМЕТ НА ОБЩИНА
КЪРДЖАЛИ.....П......
/инж. Хасан Азис /

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.


 Прочитания: 1588 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign