Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Резултати от Конкурса за длъжността медицинска сестра в ЦНСТ

 01 Юли 2014

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЦНСТ


На основание Заповед № 469 /20.05.2014г. на Кмета на Община Кърджали, във връзка с чл.90 и чл.93 от Кодекса на труда, в изпълнение на Проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „Разкриване на социални услуги в общността” , комисия разгледа документите и проведе събеседване с допуснатите до втория етап на конкурса кандидати.
Въз основа на проведения конкурс , за длъжността медицинска сестра в ЦНСТ, се извърши следното класиране:


№ Име, презиме, фамилия Резултати от събеседването
1. Русалина Русева Чаушева 4.40
2.Мария Иванова Янева 4.20
3.Руска Славчева Малинова 3.00
4.Фахрие Хюсеин Хамза 2.20Кандидатите класирани на първите три места са:

1. Русалина Русева Чаушева;
2. Мария Иванова Янева;
3. Руска Славчева Малинова;


ЕЛИСАВЕТА КЕХАЙОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.


 Прочитания: 1677 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign