Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 03 Юли 2014

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да участвате във встъпителната пресконференция по проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/014, който се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тя ще се проведе на 04 юли 2014 г. /петък/, от 11.30 часа, в зала на Областен информационен център в град Кърджали.
Поканени за участие са представители на местните, регионални и национални медии.

В рамките на пресконференцията ще бъдат представени целите, целевите групи и дейностите по проекта, както и очакваните резултати.


С уважение, инж. Хасан Азис
Кмет на Община Кърджали“Този документ е създаден в рамките на проект «Техническа помощ за развитието на град Кърджали», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


 Прочитания: 1352 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign