Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 07 Юли 2014

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да участвате във встъпителна пресконференция по проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „Разкриване на социални услуги в общността”.

Пресконференцията ще се проведе на 08.07.2014г., от 10.00 часа в залата на ресторант „Парадайс” , в гр. Кърджали.
Поканени за участие са представители на местните, регионални и национални медии.
На пресконференцията ще бъдат представени целите, целевите групи и дейности по проекта, както и очакваните резултати.


С уважение, инж. Хасан Азис
Кмет на Община Кърджали
Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.


 Прочитания: 1247 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign