Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 07 Юли 2014

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в заключителната пресконференция по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010/046, който се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тя ще се проведе на 08 юли 2014 г. /вторник/, от 11.00 часа, в залата на ресторант «Парадайз» в гр. Кърджали.
Поканени за участие са представители на местните, регионални и национални медии.

В рамките на пресконференцията ще бъдат представени постигнатите резултати при изпълнението на проекта.С уважение,
инж. Хасан Азис
Кмет на Община Кърджали


“Този документ е създаден в рамките на проект «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в Община Кърджали», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


 Прочитания: 1352 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign