Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 6

 09 Юли 2014

П О К А Н А
№ 6

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 15.07.2014 г. /вторник/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на 2014г.
2. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Кърджали и издаване на сертификати клас „В”.
3. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, или части от тях на територията на Община Кърджали.
4. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г.
5. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
6. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наемателите им и определяне на пазарните оценки.
7. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ V-167, кв.17 по ПУП на с. Рани лист, Община Кърджали на собствениците на законно построена сграда и определяне на пазарна цена на имота.
8. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ VІІ-4, кв. 4 по ПУП на с. Широко поле, Община Кърджали на собствениците на законно построена сграда и определяне на пазарна цена на имота.
9. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ V-дзс, кв. 1 по Частична регулация на с.Скърбино, Община Кърджали на собственика на законно построена сграда и определяне на пазарна цена на имота.
10. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ ХХХІ, кв. 32 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Байкал” на собственика на законно построена сграда и определяне на пазарна цена на имота.
11. Даване съгласие за продажба на 71,34/174 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 40909.127.416 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, находящ се в кв. „Гледка”, ул. „Вела Пеева” на собственика на законно построена сграда и определяне на пазарна цена на дяловете.
12. Даване на съгласие за продажба на поземлен имот с пл.сн.№ 139 кв.19, участващ в УПИ VІІ-95,139, кв.19 по ПУП на с.Енчец, Община Кърджали придаващ се от улична регулация към поземлен имот с пл.сн.№ 95, кв.19 по ПУП на с.Енчец, ведно с построените в него сгради, собственост на Иво Кирилов Маринов и Младен Кирилов Маринов и определяне на пазарна цена на имота.
13. Даване на съгласие за придобиване от Община Кърджали, чрез изкупуване на имот, съставляващ УПИ VІІ-6510, кв.143 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бул.”Хр.Ботев” № 50, с идентификатор 40909.116.189 по Кадастрална карта на гр.Кърджали собственост на наследници на Стоян Георгиев Лефакев и определяне на пазарна цена на изкупувания имот.
14. Даване съгласие за удължаване срока на договор за наем на помещение, находящо се в сградата на Здравна служба с.Стремци - публична общинска собственост.
15. Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на помещение – общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.
16. Отмяна на т.55 от Решение №30/22.02.2011 г. на Общински съвет – Кърджали. Даване на съгласие за предоставяне под наем на помещения от сградата на „Младежки дом” гр.Кърджали – публична общинска собственост
17. Решение за одобряване на Годишен план за ползване на дървесина на Община Кърджали.
18. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2014 г.
19. Даване на съгласие за продажба на имот от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарната оценка и начина на продажба на имота.
20. Даване на съгласие за продажба, чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот с № 011026 от Картата на възстановената собственост на землище с. Петлино, ЕКАТТЕ 56054, Община Кърджали, с площ 1,519 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята IX(девета.). Определяне на пазарната оценка на имота и на конкурсните условия за продажба.
21. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж на “ЕВН България Електроразпределение” АД Пловдив за изграждане на трансформаторен пост в общински УПИ ХІХ, кв.22 по ПУП на землище с.Пепелище, Община Кърджали и определяне на пазарна оценка на правото на строеж .
22. Даване на предварително съгласие на „ЕВН –България Електроразпределение„ АД-Пловдив за прокарване на Ел трасе на обект „Нова кабелна линия средно напрежение през имоти публична общинска собственост в землище с.Пепелище за захранване на новоизграждащ се БКТП „Теклас България”.
23. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване по одобрен архитектурен проект на Станислав Петров Галов в общински УПИ І, кв.113 по ПУП на гр. Кърджали, кв.”Студен кладенец”, с идентификатор 40909.119.257 и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
24. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на надстрояване по одобрен архитектурен проект на Тодор Господинов Тодоров в общински застроен поземлен имот с идентификатор 40909.123.145 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, кв.”Веселчане” и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
25. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване и надстрояване по одобрен архитектурен проект на Йълмаз Ахмед Халил в общински УПИ ІІ, кв.39 по ПУП на гр. Кърджали, кв.”Веселчане”, с идентификатор 40909.125.72 и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
26. Съгласуване на окончателен ПУП – ПП /Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за „Междусистемна газова връзка Гърция - България” преминаващ през землищата на с.Бели пласт, с.Болярци, с.Бялка,с.Вишеград, с.Глухар, с.Гъсково, с.Дъждино, с.Звезден, гр. Кърджали, с.Орешница, с.Островица, с.Панчево, с.Пепелище, с.Повет, с.Седловина, с.Соколяне и с.Стремци.
27. Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имоти - частна държавна собственост в полза на Община Кърджали за изграждане на 17 (седемнадесет) ревизионни шахти на основание чл. 58, ал. 4 от ЗДС по проект „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз и Правителството на Република България чрез ОПОС 2007 – 2013 г., Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С062”.
28. Учредяване на възмездно право на строеж в имоти - частна собственост в полза на Община Кърджали за изграждане на 3 (три) ревизионни шахти по проект „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз и Правителството на Република България чрез ОПОС 2007 – 2013 г., Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С062”.
29. Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: “Водоснабдяване на с.Орешница, Община Кърджали”.
30. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на предварително съгласие за прокарване на ВиК трасе от собствен имот 40909.22.92 по Кадастрална карта на гр.Кърджали до колектор І през имоти - публична общинска собственост с идентификатори по Кадастрална карта на гр.Кърджали: 40909.14.71, 40909.14.63 и 40909.14.73.
31. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ I отреден за жилищен комплекс с магазин и баня и на УПИ III отреден за парк, Дом на културата, Дом на младежта и съдебна палата в кв.101 по плана на гр.Кърджали на основание чл.62а, ал.3, т.2 и чл.134, ал.2,т.4 от ЗУТ.
32. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
33. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за обезпечаване на получен аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/033 „Перперикон – дом на богове и хора”.
34. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по Договор BG161PO001/5-02/2012/014 от 25.07.2013 г. проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г.
35. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Кърджали.
36. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1727 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign