Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинският съвет прие Наредба за незаконните строежи ІV-VІ категория

 15 Юли 2014

Общинският съвет в Кърджали прие днес Наредба, с която се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, които нямат одобрени инвестиционни проекти и/или са без разрешение за строеж.
Новата Наредба няма да се прилага за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или със сигурността и отбраната на страната, както и за имоти, за които не се изисква разрешение съгласно чл. 151 ЗУТ/вътрешни преустройства, незасягащи конструкцията на сградата/.
Към принудително изпълнение на влезли в сила заповеди ще се пристъпва, когато не са изпълнени в определения срок клаузи за доброволно изпълнение.
С приемането на Наредбата се регламентират правилата, по които да протича процедурата за принудително изпълнение на заповедите на Кмета на Община Кърджали за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория на територията на общината, като се определят правата и задълженията на участниците в процедурата.
„От една страна с наредбата се предоставят правомощия на съответните експерти в областта на строителството, под чиито ръководство и надзор да се извършва цялата дейност по принудително изпълнение на издадените заповеди. От друга, разписаните правила, по които протича процедурата ще дадат на гражданите яснота за действията, които се извършват от администрацията, в случай че не изпълнят доброволно влязла в сила заповед за премахване.”, подчерта кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис.
При представянето на проекто-наредбата пред общинските съветници, инж. Азис заяви че финансовите средства, необходими за прилагането на наредбата, ще бъдат предвиждани ежегодно в бюджета на общината, а възстановяването на разходваните средства за премахване на незаконно строителство ще се извършва по реда на Гражданския процесуален кодекс за сметка на адресата на заповедта за премахване.
Правомощията по премахването на незаконните строежи или части от тях от четвърта до шеста категория са прехвърлени на общините с промени в Закона за устройство на територията от 2012 г. С приемането на Наредбата от община Кърджали се регламентира законосъобразното провеждане на процедурите, което ще доведе до висок процент на премахнати незаконни сгради и ограничи практиката да се строи без строителни книжа или със съществени отклонения от издадените такива.
Очаква се с приемането на новия нормативен документ да се постигне и възпитаващ и възпиращ ефект върху граждани, които тепърва възнамеряват да реализират строителство без да са спазили надлежния законов ред. Прочитания: 1426 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign