Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

З А П О В Е Д

 22 Август 2014

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И З А П О В Е Д


№ 811

гр. Кърджали 19.08. 2014 г.

На ос¬но¬ва¬ние чл. 44, aл. 2 от За¬ко¬на за мес¬т¬но¬то са¬мо¬уп¬рав¬ле¬ние и мес¬т¬на¬та ад¬ми¬нис¬т¬ра¬ция, чл. 112 ал.1, от Закона за горите и чл. 49, ал. 1,т.1 и чл. 55, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., и във връзка с Решение №166 от 15.07.2014г. на Общински съвет – Кърджали

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в общински поземлен имот № 000147, Подотдел 513 “Д” в землището на с.Люляково, Община Кърджали.
2.Вида и количеството на сортиментите в пакетите от подотдела, дървесния вид и началната цена без ДДС са определени съгласно решение №166/15.07.2014г. на Общински съвет – Кърджали и методика за образуване на начални цени за продажба на дървесина са както следва:

Обект № Отдел, подотдел


Имот Дървесен вид Категории дървесина Начална
Тръжна цена
без ДДС Размер на гаранцията за участие в процедурата – 5 % от началната тръжна цена
ЕДРА СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА ОБЩО
куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. лв. лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Обект № 1 Землище Люляково
Имот № 000147
Подотдел 513 „Д” топола 1074 119 6 81 1280 60481.00 3024,05
ОБЩО: 1074 119 6 81 1280 60481.00 3024.053. Срок за приключване на добива и транспортиране на закупената дървесина – до 31.12.2014 г.
4. Началната цена за продажба на дървесината е в размер на 60481,00 / шестдесет хиляди и четиристотин осемдесет и една хиляди/ лева без ДДС

5. Гаранцията за участие в търга е в размер на 3024.05 лв./ три хиляди двадесет и четири лева и пет ст. /, която се внася по банкова сметка на Община Кърджали, посочена в тръжната документация в срок до 12.09.2014 г., включително.
При провеждане на търга на втората дата крайният срок за внасяне на гаранцията е 23.09.2014г., включително.
6.Стъпката за наддаване е в размер на 605 лв./шестотин и пет лева/.
7. Оглед на обекта на търга може да се извършва всеки работен ден от 08,30 до 16,30 часа до 11.09.2014 г., включително. При провеждане на търга на втората дата крайният срок за оглед е от 08.30 до 16.30 часа до 19.09.2014 г., включително. Огледът се извършава след предварителна заявка и след представен документ за закупена тръжна документация. Разходите за оглед на имота са за сметка на кандидата за участие в търга.
8. Тръжната документация може да бъде получена всеки работен ден 8,30 до 16,30 часа в сградата на Община Кърджали на Бул. “България” 41, гр. Кърджали от стая 506, етаж 5 в срок до 10.09.2014 г., включително. При провеждане на търга на втората дата крайният срок за закупуване е от 8,30 до 16,30 часа до 19.09.2014 г., включително.
Тръжната документация се предоставя срещу представяне на документ за внесена сума в размер на 100 лева/сто лева/ с ДДС в касата в информационния център ет.1 в сградата на Община Кърджали.
9. Условия за допускане на кандидатите до участие в търга.
До участие в търга се допускат кандидатите/физически и юридически лица и еднолични търговци /закупили тръжна документация, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:
9.1 Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по чл.241 от Закона за горите за съответната дейност.
9.2 Да отговарят на изискванията по чл. 58, ал.1 т.3 от Наредбата за условията и възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.
9.3 Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на дейностите, свързани с ползване на дървесината както следва:
а/ Да имат сключен договор , с минимум 1 /един/ лесовъд регистриран за дейноста “ планиране и организация на добива на дървесина;
Такъв не се прилага, когато едноличния търговец или член на управителния съвет на юридическото лице, вписани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите е лесовъд, регистриран за дейността “планиране и организация на добива на дървесина”
б/ Да притежават необходимия брой собствена или наета техника, осигуряваща извършване на ползването на дървесината от съответния обект, а именно:
-5 /пет/ броя бензинови моторни триони ;
- горски трактор за осъществяване на извоз- 1 бр.
- кран за товарене – 1 бр.
Техниката следва да е регистрирана в зависимост от вида й съгласно действащото законодателство и технически изправна.
В процедурата не се допускат подизпълнители.
10. Условия за плащане на цената.
Цената за добив на дървесина на корен се заплаща еднократно при подписване на договора за продажба по банкова сметка на Община Кърджали, посочена в тръжната документация.

11. Място и срок за подаване на документи за участие в търга;
Офертите за участие в търга се подават всеки работен ден от 8,30 до 16,30 часа в сградата на Община Кърджали – Информационен център в срок до 15.09.2014 г., включително.
При провеждане на търга на втората дата крайният срок зяа подаване на документите е 8.30 до 16.30 часа на 24.09.2014 г., включително.
12.Място, дата и час за провеждане на търга.
Публично оповестения търг с явно наддаване ще се проведе, както следва:
Първа дата на 16.09.2014 г. от 10,00 часа в административната сграда на Община Кърджали стая 409, етаж 4.
Търгът ще се провежда или отлага за втора дата в случаите, когато в срока определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно заявление за участие или в срока, определен със заповедта за откриване на търга има подадени заявления за участие, но няма допуснат кандидат.
Втора дата на 25.09.2014 г. от 10.00 часа на същото място и при същите условия.

13. За допълнителна информация:Община Кърджали стая 506, етаж 5; тел 0361/ 67367 и лице за контакти Юсеин Раим – мл. експерт в общинска администрация.
14. С настоящата заповед одобрявам тръжната документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински поземлен имот № 000147, Подотдел 513 “Д” в землището на с.Люляково, Община Кърджали.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на инж. Юсеин Ахмед - Зам. кмет на Община Кърджали.КМЕТ НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:/П/

/инж. ХАСАН АЗИС/

 Прочитания: 1557 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign