Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Тръжна документация

 22 Август 2014

УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И:
/ИНЖ. ХАСАН АЗИС/


Т Р Ъ Ж Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000147, ПОДОТДЕЛ 513 „Д” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛЮЛЯКОВО, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. Настоящата тръжна документация е изготвена в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г. изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.) и в изпълнение на Решение № 166 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 15.07.2014 г.
Тя има за цел да информира кандидатите с изискванията и условията за участие в търга, изискващите се документи и изготвяне на оферти, реда за провеждане на търга и подписване на договор да продажба на дървесината.
2. В процедурата на търга могат да участват физически лица и/или търговци, регистрирани в публичните регистри по чл. 235 и 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност по чл. 10, ал.1, т.1 от Наредбата – добив на дървесина.
3. Кандидатите трябва да има сключен трудов договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика в регистъра на ИАГ за дейностите – чл.233, ал.1, т.4 от ЗГ. Когато управителят или изпълнителен член на управителните органи на кандидата или физическото лице - едноличен търговец, притежава удостоверение за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика, кандидатът може да участва в процедурата и без да има сключен трудов договор.
4. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 „а” до „ж” от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно:
4.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
4.2 е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
4.3 е в производство по ликвидация;
4.4 е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).
4.5 е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
4.6 е лишен от право да упражнява търговска дейност;
4.7. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган и към Община Кърджали.
Изискванията по т.4 се отнасят за управителите на кандидата или за лицата, овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца.
5. Кандидатите трябва да отговарят на специфичните технически и технологични изисквания за извършване на дейностите и на условията, определени в заповедта за отрикриване на процедурата за търга и на и изискванията на настоящата тръжна документация.
6. При изготвяне на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от Община Кърджали.
7. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли офертата си.
8. Всеки кандидат в процедурата има право да представи само една оферта.
9.Всяка оферта задължително съдържа изискуемите по чл.18, ал.1 от Наредбата документи и настоящите условия.
10. Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице всички документи, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.
11. В процедурата НЕ СЕ ДОПУСКА да бъдат използвани подизпълнители.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ.

1. ТЪРГЪТ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ е с предмет продажба на стояща тополова дървесина на корен от поземлен имот № 000147, Подотдел 513 „Д”- общинска собственост, находящ се в землището на с. Люляково, Община Кърджали.
Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, категории дървесина, начални цени, гаранции за участие, са както следва:

Обект № Отдел, подотдел


Имот Дървесен вид Категории дървесина Начална
Тръжна цена
без ДДС Размер на гаранцията за участие в процедурата – 5 % от началната тръжна цена
ЕДРА СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА ОБЩО
куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. лв. лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Обект № 1 Землище Люляково
Имот № 000147
Подотдел 513 „Д” топола 1074 119 6 81 1280 60481.00 3024,05
ОБЩО: 1074 119 6 81 1280 60481.00 3024.05


При продажбата на стоящата дървесина на корен – предмет на търга се прилага Български държавен стандарт (БДС). Сечта, окастрянето и разкройването да се извършват в сечището със задължение да се извлекат най-ценните сортименти и да не се допуска похабяване на дървесината.
Началната тръжна цена на дървесината е в размер на 60 481 лева/ Шестдесет хиляди четиристотин осемдесет и един лева/, която се заплаща еднократно при подписване на договора за покупко-продажба по IBAN сметка на Община Кърджали BG09DEMI92408400072453 КОД 44 40 00 при „Търговска банка Д” АД, Финансов центрър гр. Кърджали, BIC DEMIBGSF

2. КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОБИВА И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗАКУПЕНАТА ДЪРВЕСИНА Е ДО 31.12.2014 г.
3. Критерият за оценка на офертите е „НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”.
4. Срокът на валидност на офертите е минимум 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на офертата в Община Кърджали.

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. Стойността на документацията за участие в търга с явно наддаване е в размер на 100 лв./сто лева/с включен ДДС и може да бъде закупена всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа на касата в информационния център, ет.1 в сградата на Община Кърджали, бул. „България” № 41 в срок до 10.09.2014 г., включително. При провеждане на търга на втора дата всеки работен ден от 8.30 часа до 16:30 часа в срок до 19.09.2014 г., включително.
Пълен достъп до тръжната документация е предоставен на кандидатите на интернет страницата на Община Кърджали, публикувана десет дни преди крайният срок за подаване на оферти.
2. Гаранцията за участие в търга е в размер на 3024,05 лева/три хиляди и двадесет и четири лева и пет стотинки/, която се внася по IBAN сметка на Община Кърджали BG55DEMI92403300072458 при „Търговска банка Д” АД, финансов центрър гр. Кърджали, BIC DEMIBGSF, в срок до 12.09.2014 г., включително. При провеждане на търга на втора дата, крайният срак за внасяне на гаранцията е до 23.09.2014 г., включително.
Гаранцията за участие следва да е постъпила по посочената банкова сметка до 17:00 ч. на 12.09.2014 г., а при провеждане на търга на втора дата до 17,00 часа на 23.09.2014 г.
3. Продавачът освобождава и задържа гаранциията за участие и изпълнение по реда на чл.30-33 от Наредбата.
3.1. Продавачът освобождава гаранцията за участие на:
- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за определяне на Купувач;
- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора.
3.2 При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
3.3.Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура:
- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;
- обжалва заповедта на Кмета на Община Кърджали за определяне на купувач - до решаване на спора с влязло в сила решение;
- е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор.
- е допуснат до участие в търга, но откаже да потвърди началната тръжна цена, при започване на наддаването.
3.4. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от Продавача при изпълнение на договорните задължения /заплащане на всички суми по настоящия договор и след окончателно транспортиране на цялото количество действително добита дървесина/ в срок 5 работни след съставяне на констативен протокол за преключване на дейностите в обекта.
Условията за освобождаване на гаранцията за изпълнение се съдържат в проекто-договора, неразделна част към настоящата документация.
4. Стъпката на наддаване е вразмер на 605 лева.
5. Оглед на тополовите насаждения вобекта може да се извършва всеки работен ден от 8,30 до16,30 часа до 11.09.2014 г., включително, в присъствието на представител на Община Кърджали, а за втора дата на търга – всеки работен ден от 8,30 до16,30 часа до 19.09.2014 г., включително. Разходите за огледа са за сметка на кандидатите.
Оглед в присъствието на представител на Община Кърджали се извършва след представянето на документ за закупена тръжна документация за участие в търга и след предварителна заявка.
6. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на офертата и представянето й. От страна на Община Кърджали не могат в никакъв случай и при никакви обстоятелства да бъдат заплащани тези разходи, независимо от изхода на процедурата.

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Съгласно чл.18, ал.1 от Наредбата и Заповедта за откриване на процедура за провеждане на търга с явно наддаване офертата на всеки кандидат следва да съдържа:
1. Заявление за участие с посочен ЕИК за лицата, регистрирани в Република България – по образец /Приложение №1/
Когато кандидат в търга е чуждестранно лице, се представят данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство на кандидата.
2. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата – оригинал или заверено копие.
3. Документ за закупена тръжна документация – оригинал или заверено копие.
4. Декларация /Приложение №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3 от „а” до „ж” от Наредбата. Представя се за управителите на кандидата или за лицата, овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца - представя се в оригинал.
5. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за дейността по чл.233, ал.1, т.4 от ЗГ – заверено копие.
6.Удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите на наетото лице – заверено копие.
Когато управителят или изпълнителен член на управителните органи на кандидата или физическото лице - едноличен търговец, притежава удостоверение за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика за дейностите по добив на дървесината кандидатът може да участва в процедурата. В този случай се представя копие от удстоверението на съответното лице.
7. За доказване на техническите възможности кандидатите представят следните документи:
7.1 Доказателства, че кандидатът разполага с необходима техника за предмета на търга:
- Декларация /Приложение №3/, съдържаща описание на техниката, която ще бъде използвана при изпълнение на добива на дървесината – представя се в оригинал;
- Първични счетоводни документи или заверено извлечение от счетоводните книги за притежавани ДМА при собствена техника или друг документ, доказващ собственост, или копия от договори за наем.
- За механизирата техника се представят копия от свидетелствата за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ и чл.2 от Наредба №7 от 23.03.2010г. за реда и условията за регистрация на земеделската техника, горската техника и машини за земни работи, издадена от МЗХ и валидни талони за преминат технически преглед.

Минимални изисквания за необходима техника за изпълнение на дейностите:

1. Трактор универсал- 1 бр.
2. Бензино моторни триони – 5бр.
3. Верижен трактор - 1бр.

7.2 Декларация /Приложение №4/, съдържаща списък на лицата, които ще участват при добива на дървесината - представя се в оригинал.
7.2.1. Справка за действащите трудови договори, издадена от НАП /с дата не по-късна от един месец от датата на провеждане на процедурата/. В справката следва да са включени лицата, посочени в декларация Приложение №4 и наетия лесовъд - представя се в оригинал или заверено копие.
7.2.2. Документ за правоспособност на лицата, които ще извършват операциите с механизираната техника – копие от документ за правоспособност за работа с БМТ и документ, доказващ правоспособност за управление на земеделска и горска техника - представят се заверени копия.
8. Декларация /Приложение №5/ за приемане условията на проекто – договора – представя се в оригинал.
9. Декларация /Приложение №6/ за извършен оглед на дървесината, за която кандидатът участва – представя се в оригинал.
10. Удостоверение в оригинал за липса на парични задължения към Община Кърджали – издава се от информационния център ет. 1 в сградата на общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41.
11. Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата – оригинал.
12.Нотариално заверено пълномощно за представителство, в случаите на упълномощаване- оригинал.
Когато кандидат в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.
Когато кандидатите не представят някой от гореизброените документи ще бъдат отстранявани от участие в търга.

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
1. Офертата се изготвя на български език и се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, изисквани по Раздел ІV от настоящата документация.
2. Офертите се подават в информационния център ет.1 в сградата на Община Кърджали всеки работен ден от 8:30 часа, до 16,30 часа до 15.09.2014 г., включително, а за втората дата – до 16,30 часа на 24.09.2014 г., включително.
3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и час на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.
4. В информационния център на Община Кърджали не се приемат за участие в процедурата и ще бъдат връщани на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаване или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.3

VI.РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ
Търгът с явно наддаване ще се проведе на 16.09.2014 г. в административната сграда на Община Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 41 от 10.00 часа, стая 409, ет.4, а втората дата за провеждане на търга е 25.09.2014 г. от 10.00 часа на същото място и при същите условия. Присъствието на кандидатите или техни упълномощени представители е задължително.
В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втора дата.
Търгът с явно наддаване ще бъде проведен на два етапа от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.
В заповедта за назначаване на тръжната комисия се определят нейният председател и членовете, включително резервните членове. В състава на комисията, поне един от членовете следва да бъде правоспособен юрист.
На определените в тръжната документация ден, час и място за провеждането на търга, председателят на комисията проверява присъствието на нейните членове.
В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервните членове, с оглед попълване състава на комисията, търгът се отлага за същия час и място на следващия ден. Когато този ден е неприсъствен, търгът се насрочва за първия следващ присъствен ден.
След като се увери, че всички членове на комисията за провеждане на търга са налице, председателят на комисията обявява откриването му.

1. ПЪРВИ ЕТАП – ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Комисията започва работа след представяне на списъка с кандидатите и представените оферти.
Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните упълномощени представители. Представляващите задължително представят документ за самоличност. Пълномощниците представят копие на нотариално заверено пълномощно, в случаите на упълномощаване. Всеки кандидат може да бъде представляван само от едно лице.
Когато при започване на процедурата не присъства представител на някой от кандидатите, подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие в търга, без да разглежда офертата му.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява наличието на всички документи изискващите се в тръжната документация.
Комисията проверява съответствието на представените документи с предварително обявените условия. Комисията има право да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в документите до приключването на първия етап.
Председателят на тръжната комисия обявява допуснатите до участие в търга участници, както и тези, които не се допускат до участие, като посочва конкретното основание за недопускане.
Комисията отстранява от участие в търга кандидат:
1. който не е представил някой от изискуемите се документи по раздел IV от настоящата документация;
2. за когото са налице обстоятелства по Раздел І, т.4 от настоящите условия;
3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на изискванията за технически възможности за изпълнение на дейностите, предварително обявени от продавача;
4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на Закона за горите и Наредбата за изпълнение на такъв вид дейности.
Кандидат – отстранен на първата дата за провеждане на търга може да участва на втората дата. За втората дата кандидатът представя нова оферта без повторно да закупува тръжна документация и без да внася повторно гаранция за участие в търга.

2. ВТОРИ ЕТАП – ПРОВЕЖДАНЕ НА НАДДАВАНЕ ЗА ЦЕНАТА

Преди да започне наддаването за цената, председателят на тръжната комисия поканва последователно по реда на подаване на офертите всички допуснати участници в търга да потвърдят устно началната тръжна цена.
В случай че някой от допуснатите участници откаже да потвърди началната тръжна цена, той не се допуска до по - нататъшно участие в търга, а внесената от него гаранция за участие се задържа.
Когато до участие в търга е допуснат или след декласиране на участници е останал само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по началната тръжна цена, ако я е потвърдил.
Наддаването започва с обявяване от председателя на тръжната комисия на началната тръжна цена и стъпката на наддаване и се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми, всяка от които е по - висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия със звуков сигнал. Последователността, в която участниците обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на офертите за участие в търга.
В случай че участниците в търга потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях не обяви следващата по размер цена, по - висока от началната с една стъпка, търгът се закрива и внесените от тях гаранции за участие се задържат.
В случай, че участник в търга откаже да обяви цена, която е по - висока от предходната с една стъпка на наддаване, председателят поканва следващия поред участник да обяви същата цена. Участникът, пропуснал дадена цена, продължава участието си, освен ако изрично обяви, че се отказва от по - нататъшно участие в наддаването, което се отбелязва в протокола от търга.
В случай, че никой от участниците в търга не обяви цена, която е по - висока с една стъпка на наддаване от последната достигната цена, председателят обявява три пъти нейния размер, като преди третото обявяване прави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение, обявява приключването на наддаването.
След приключване на наддаването председателят на тръжната комисия обявява участника, предложил най - високата цена и закрива търга.
Тръжната комисия изготвя протокол от проведения търг в 2 (два) екземпляра, който се подписва от членовете на комисията и от представителите на всички допуснати участници в търга. При отказ на участник да подпише протокола, това обстоятелство се удостоверява от членовете на тръжната комисия.
В 3-дневен срок от получаване на протокола на комисията кметът на общината го утвърждава и издава заповед за определяне на купувач. Заповедта се съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и се публикува на интернет страницата на общината

VІІ. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГА

Органът, открил търга го прекратява, когато:
1. не е подадена нито една оферта;
2. офертите, подадени от кандидатите, не отговарят на изискванията и условията на възложителя;
3. първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор;
4. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на дейностите по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
6. определеният за спечелил процедурата не представи някои от документите по декларираните обстоятелства по чл.35, ал.5 от Наредбата.
7. определеният за спечелил процедурата не представи гаранция за изпълнение по договора.

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7-дневен срок от:
1. влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или
2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато предварително изпълнение.
В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ.
ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ ПРЕДСТАВЯ:
1. Платежен документ за заплащане на цената по договора.
2. платежен документ за внесена парична гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5%/пет на сто/ от достигнатата на търга продажна цена, по IBAN сметка на Община Кърджали BG55DEMI92403300072458 при „Търговска банка Д” АД, Финансов центрър гр. Кърджали, BIC DEMIBGSF.

3. Свидетелство за съдимост на управителите на кандидата или за лицата, овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца – срок на валидност 6 месеца.
4. Декларация по образец за произхода на средствата за закупуване на дървесината, съгласно изискванията на ЗМИП.
Неразделна част от настоящата документация е проект на договор Приложение № 7.
Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие кандидатът представя и оригинала за сравнение.
При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор Продавачът предлага сключването на договор на кандидата, класиран на второ място.
Дейностите по добиване и транспортиране на дървесината могат да запонат след подписване на договора за покупко-продажба и след издаване на превозен билет от възложителя.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За всички неуредени с настоящите условия изисквания за продажба на стояща дървесина на корен се прилагат разпоредбите на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Закона за горите.


 Прочитания: 2335 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign