Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”

 04 Декември 2014

На 03.12.2014г. в гр. Кърджали бе проведен обществен форум, на който бяха представени предложенията и резултатите от проведените кръгли маси за обсъждане на обемно-пространствените решения на обектите, включени в проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/014, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
На форума присъстваха представители на образователните и културните институции, неправителствени организации и жители на града.
В проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали" са включени девет инвестиционни проекта, а именно:
І. От сфера „Градска среда"- два проекта:
1. „Въвеждане на енeргоспестяващо улично осветление в Централна градска част, кв."Възрожденци" и кв."Студен кладенец" в гр. Кърджали”.
2. „Ремонт и реконструкция на уличната мрежа и въвеждане на енергоспестяващо осветление в старата част на града, включваща площад "Хаджи Димитър", ул."Иван Вазов", ул."Климент Охридски" и ул. "Добруджа".
ІІ. От сфера „Образователна инфраструктура" – четири проекта:
1. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ"П.Р.Славейков”.
2. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ „Отец Паисий”.
3. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ГПЧЕ „Христо Ботев" и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”.
4. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ”П.К.Яворов”.
ІІІ. От сфера „Културна инфраструктура" - три проекта:
1. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Дом на културата”.
2. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Младежки дом”.
3. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”.

Може да се запознаете с предложенията за отделните обекти, включени в проекта – тук


 Прочитания: 1353 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign