Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 09 Декември 2014

Във връзка с изменение на ЗСПЗЗ и Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд, Община Кърджали уведомява заинтересованите собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, че от стопанската 2014/2015 г. е променен реда и начина на отдаване под наем на мери, пасища и ливади.
Съгласно новите изисквания с решение на Общинският съвет са определени пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, като списъкът на имотите ще бъде обявен на видно място в общината, кметствата, Общинската служба по земеделие и Областна дирекция „Земеделие”.
Заинтересованите лица подават заявление по образец до Областна дирекция "Земеделие", към което прилагат документи за регистрация в Системата за идентификация на животните и за регистрация на животновъдните обекти в БАБХ.
Заявленията се разглеждат в 30-дневен срок от комисии по общини, назначени от Директора на областната дирекция "Земеделие". Областният управител назначава областна комисия, която координира и контролира дейността на общинските комисии.
Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда без търг или конкурс, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от закона.
Отдаването пад наем на пасищата, мерите и ливадите се извършва по пазарна цена, определена от независим оценител, за срок между 4 и 6 стопански години.
Договорът за наем на общинските мери, пасища и ливади се сключва между заинтересованото лице и Кмета на общината.


КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:
/ИНЖ. ХАСАН АЗИС/

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 2014-2015г.


 Прочитания: 1295 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign