Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 11

 09 Декември 2014

П О К А Н А
№ 11

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 15.12.2014 г. /понеделник/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от новоизбрани общински съветници.
2. Предложение за промени в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Кърджали.
3. Преразглеждане на Решение №241 по Протокол №10 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 20.11.2014 г.
4. Информация за качеството на изпълнение на услугите по събиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци и дейностите по почистване на обществените места и озеленяване в Община Кърджали, за периода от 01.01.2014г. до 30.09.2014г.
5. Приемане на план – сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2015 г.
6. Приемане на План за действие на Община Кърджали в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
7. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
8. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследниците на Ради Маринов Христов с признато право на собственост в землище Кърджали, Община Кърджали.
9. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Шакир Адемов Мурадов с признато право на собственост в землище с. Бленика, Община Кърджали.
10. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план - Парцеларен план/ на елементите на техническата инфраструктура за обект: "Водоснабдяване на с.Кьосево, махала Ситово, махала Шосейна и с. Тополчане“, Община Кърджали.
11. Изменение на Решение №153, съгласно Протокол №7 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 04.09.2013 год., в частта по т.1 ,,Условия за погасяване”.
12. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по Договор 161РО001/5-02/2012/014 от 25.07.1013 год. проект ,,Техническа помощ за развитието на град Кърджали” по Оперативна програма ,,Регионално развитие” 2007 – 2013 год.
13. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на община Кърджали.
14. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1274 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign