Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 3

 20 Март 2015

П О К А Н А
№ 3

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 26.03.2015 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет за 2014 г. за изпълнение на Програмата за устойчиво развитие на община Кърджали през мандат 2011-2015 г. ,,За успеха на Кърджали”.
2. Отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2014 г.
3. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества -Кърджали през 2014 г. и приемане на План за дейността през 2015 г.
4. Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето за 2014 г. и приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2015 г.
5. Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2014 г. и приемане на Общински план за младежта за 2015 г.
6. Отчет за изпълнение на Културен календар на Община Кърджали за 2014г. и приемане на Културен календар на Община Кърджали за 2015 г.
7. Отчет за изпълнение на План – програма и Спортен календар за 2014 г. за развитието на детско-юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали и приемане на План-програма и Спортен календар за 2015 г. за развитието на детско-юношеските, училищния, спорт за високи постижения в Община Кърджали.
8. Съгласуване на Годишен план за 2015 г. за дейността на звено ,,Вътрешен одит” при Община Кърджали.
9. Приемане на нова Наредба за управление и реда за ползване на гробищните паркове в град Кърджали и кметствата на Община Кърджали, която да отмени Наредбата, приета с Решение №203/23.12.2009 г. на Общински съвет – Кърджали.
10. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
11. Определяне на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Кърджали.
12. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.
13. Даване на съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., определяне на пазарна оценка и начина на продажба на имота.
14. Даване на съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 40909.123.204 находящ се в гр. Кърджали, кв. ,,Веселчане”, участващ в УПИ I-161, кв. 54 по ПУП на гр. Кърджали придаващ се от улична регулация към поземлен имот с идентификатор 40909.123.46, собственост на Катя Пантелеева Стоева и Стойчо Иванов Пантелеев и определяне на пазарна цена на имота.
15. Даване съгласие за сключване на предварителен договор за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с пл. сн. №177, кв.15 по ПУП на с. Висока поляна, Община Кърджали и определяне на пазарната му оценка.
16. Даване на съгласие за учредяване без търг или конкурс възмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост за устройване на пчелни семейства в землището на с. Жинзифово, Община Кърджали.
17. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на помещение в сграда, находяща се на ул. ,,Деспот Слав”, гр. Кърджали.
18. Даване на съгласие за предоставяне на спортен обект под наем.
19. Даване на съгласие за участие на Община Кърджали с проектно предложение по Фонд „Солидарност” на Европейския съюз.
20. Допълнение на Решение №24 от 29.01.2015 г. по Протокол № 1 на Общински съвет – Кърджали, относно даване на съгласие за поемане на временен безлихвен заем във връзка с осигуряване на финансирането за изпълнението на Договор DIR-51011116-С062 от 18.01.2013 г. „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”.
21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1, и чл. 125, ал.1 от ЗУТ.
22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове и право за прокарване на необходимите съоръжения, като ел. и ВиК захранване за неурегулирани поземлени имоти на основание чл. 124а, ал.1, и чл. 125, ал.1 от ЗУТ.
23. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на прокарване на електрозахранване за обект: ,,Външно електрозахранване на жилищна сграда в имот с №010225 попадащ в землището на с. Прилепци, Община Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.30 от ППЗОЗЗЕ.
24. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на прокарване на електрозахранване за обект: ,,Външно електрозахранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 40909.27.448 по кадастралната карта на гр. Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.30 от ППЗОЗЗЕ.
25. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №93, кадастрален район 103 по плана на новообразуваните имоти в землище с. Царевец, Община Кърджали.
26. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Кърджали.
27. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1913 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign