Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 27 Март 2015

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ е партньор на Агенцията за социално подпомагане при реализирането на проект “Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001”Нови алтернативи”.
Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижа и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Целеви групи са:
• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Самотно живеещи тежко болни лица;
• Семейства на деца с увреждания.
Чрез дейностите по проект “Нови възможности за грижа” ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигне независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги ще се гарантира по-добро качество на живот, независимост и достойнство на потребителите.
Услугата „Личен асистент” ще продължи да се предоставя в национален мащаб на принципа „индивидуален бюджет” и по този начин надгражда операция „Алтернативи”, като осигурява непрекъсваемост на предоставяне на услугата на уязвимите групи.
Продължителността на проект “Нови възможности за грижа” е 13 месеца, като дейностите следва да приключат до м.април 2016г.
В Проекта не могат да бъдат включени лица, които:
- са настанени в специализирани институции за предоставяне на социални и здравни услуги;
- ползват услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” или „Домашен помощник” по национални програми или по програми, финансирани от други източници и по друг ред към момента на кандидатстването им.
Включването на лица в проект “Нови възможности за грижа”, които не могат да се самообслужват сами, в настоящия проект се реализира на два етапа:
І-ви етап: Документи се подават от 27.03.2015г. до 09.04. 2015 г.;
ІІ-ри етап: Документи се подават от 22.06.2015г. до 10.07.2015 г.

За участие в първи етап ще се приемат заявления от желаещите да ползват социална услуга “Личен асистент” и от желаещите да работят като лични асистенти по проект “ Нови възможности за грижа” в периода от 27.03.2015г. до 09.04. 2015 г. всеки работен ден в стая 113 на община Кърджали.

За ползване на социална услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват:
• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Самотно живеещи тежко болни лица;
• Семейства на деца с увреждания.

Необходимите документи при кандидатстване за ползване на социална услуга „Личен асистент”:
• заявление по образец – получава се от служител на Община Кърджали в стая 113;
• документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие);
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
• медицински протокол на ЛКК (копие);
• други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
• удостоверение за настойничество/попечителство (копие).

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68 от Кодекса за социално осигуряване и са:
• безработни лица;
• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Необходимите документи при кандидатстване за длъжността „личен асистент”:
• заявление по образец – получава се от служител на Община Кърджали в стая 113;
• документ за самоличност (копие);
• автобиография;
• документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
• служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
• служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
• пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
• копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по ОПРЧР 2007 – 2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2015г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
бул.”БЪЛГАРИЯ”41
стая 113, първи етаж
тел.0361-67-387 Прочитания: 2014 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign