Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 4

 24 Април 2015

П О К А Н А
№ 4

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 30.04.2015 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Преразглеждане на Решение №64 по Протокол №3 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 26.03.2015 г.
2. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали.
3. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали.
4. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища.
5. Приемане на отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2014 г.
6. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.
7. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от ОПФ на Община Кърджали за 2015 г.
8. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
9. Даване на съгласие за продажба на 9 броя енергийни обекта – частна общинска собственост, представляващи трафопостове, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 година и определяне на пазарни цени и начин на продажба на имотите.
10. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на помещения, находящи се в сградата на бивш Градски съвет, ул.”Отец Паисий” №3, гр.Кърджали.
11. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на Кафе - сладкарница „Спортна среща” в Спортен комплекс „Арпезос”, гр.Кърджали.
12. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за безвъзмездно управление, сключен с Министерство на образованието и науката за помещения публична общинска собственост, находящи се в сградата на Младежки дом, гр.Кърджали.
13. Даване на съгласие за промяна срока на Запис на заповед за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/020, проект „Изграждане на парк „Арпезос – Север” – III етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр. Кърджали”.
14. Изменение на Решение№ 155, съгласно Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 04.09.2013 г., в частта по т. 1 „Условия за погасяване”.
15. Поемане на финансов ангажимент във връзка с кандидатстване с проект към Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.
16. Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за периода май 2014 г. – декември 2014 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 г.
17. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей гр. Кърджали.
18. Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2014г.
19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове и право за прокарване на необходимите съоръжения, като Електро и ВиК захранване за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ.
20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ.
21. Предложение за именуване на улици.
22. Предложение за приемане на технико - икономически анализ за комплексно решаване на въпросите около укрепване на свлачищата.
23. Отпускане на финансова помощ на семейства пострадали от свлачищните процеси в Община Кърджали.
24. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Кърджали.
25. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
26. ПИТАНИЯ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1507 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign