Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 28 Април 2015

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в заключителна пресконференция по проект „Дом за всяко дете-2”, Договор зо предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0031-C0001, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „Разкриване на социални услуги в общността”.
Пресконференцията ще се проведе на 29.04.2015г., от 10.00 часа в залата на ресторант „Парадайс” , в гр. Кърджали.
На пресконференцията ще бъдат представени постигнатите резултати и изпълнението на дейностите по проекта.
Поканени за участие са представители на местните, регионални и национални медии и заинтересованите страни.


С уважение,
инж. Хасан Азис
Кмет на Община Кърджали
Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.
 Прочитания: 1425 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign