Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 02 Юни 2015

На 22.07.2014 г. Община Кърджали стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-15/22.07.2014 г. проект „Общинска администрация Кърджали – професионална, ефективна и ефикасна”, който се финансира по приоритетна ос ІІ„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Общата стойност на договора е 130 324,48 лв., 100 % финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”.
Общата цел на проекта е повишаване на професионалните компетентности и мотивация на кметовете на кметства, кметските наместници и служителите в Общинска администрация – Кърджали.
Специфичните цели на проекта са:
• Повишаване на мотивацията, знанията и професионалната компетентност на 48 кмета на кметства и кметски наместници;
• Повишаване на професионалната компетентност на служителите с ръководни, експертни и технически функции в Общинска администрация – Кърджали;
• Повишаване на ефективността и ефикасността на работата на служителите в Общинска администрация – Кърджали със специфични групи граждани, включително неграмотни и малограмотни и от малцинствени групи.
Целевата група на проекта обхваща 148 служители на Общинска администрация –
Кърджали и кметствата в община Кърджали, а именно:
• 48 кметове на кметства и кметски наместници;
• 100 служители, заемащи ръководни, експертни и технически длъжности в Общинска администрация – Кърджали;
Основните дейности чрез които се реализира проекта са участие на служители от общинска администрация в обучения организирани от Института по публична администрация, участие в изнесено мотивационно модулно обучение за кметовете на кметства и кметските наместници, участие в изнесено специализирано обучение в ключови компетентности: лична ефективност, делова етика на служителите от община Кърджали и работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и малограмотни и от малцинствени групи и дейности за информация и публичност.
През месец май 2015 г. стартира изпълнението на дейност 4 „Организиране и провеждане на изнесено мотивационно модулно обучение за кметовете на кметства и кметските наместници”.
За да се осигури нормалната дейност на кметствата в община Кърджали, участниците в изнесеното мотивационно модулно обучение бяха разделени на 2 равностойно по брой групи.
Обучението се проведе в гр. Бургас в периода:
• 13.05.2015 г. – 15.05.2015 г.
• 27.05.2015 г. – 29.05.2015 г.
Обучението включваше интерактивни методи и техники на провеждане, съобразени с принципите на неформалното учене, групови дискусии, казуси, практически задачи и ролеви игри.
В резултат на проведеното обучение бяха обучени 48 кметове на кметства и кметски наместници. Обучението по темите
1. Работа в екип и екипна ефективност;
2. Мотивация и лидерство;
3. Предотвратяване и решаване на конфликти.
ще допринесе за повишаване на мотивацията, знанията и професионалната компетентност на обучените кметове на кметства и кметските наместници и повишаване на


ефективността и ефикасността на работата в екип и преодоляването и справянето с конфликти.
Обучението бе организирано и проведено от „РААБЕ България” ООД. На участниците в обучението бяха връчени сертификати.
Проектът се реализира в рамките на 12 месеца и ще приключи на 22.07.2015 г.

Проектът „Общинска администрация – Кърджали, професионална, ефективна и ефикасна” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Още снимки
 Прочитания: 1627 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign