Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П о к а н а

 04 Юни 2015

Ръководството на община Кърджали кани всички кърджалийци на официалното откриване на Парк „Арпезос-Север”-трети етап/До Пазара на производителите/ на 6 юни/събота/2015 г. от 10.30 часа. За присъстващите е предвидена музикална програма, която ще започне в 10.00 ч., и спортен празник.“Този документ е създаден в рамките на проект «Изграждане на парк „Арпезос-Север” – ІІІ етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр. Кърджали», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Още снимки
 Прочитания: 1400 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign