Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 6

 19 Юни 2015

П О К А Н А
№ 6

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 25.06.2015 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год.
2. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2015 г.
3. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти частна общинска собственост за 2015 год., определяне на пазарната оценка и начина на продажба.
4. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
5. Даване на съгласие за продажба по административен ред на общински имот на наемателя и определяне на пазарната оценка на Ателие за творческа дейност №2, жил. бл. 3, вх.”А”, ет.8, кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали.
6. Приемане на годишните отчети за 2014 година на Едноличните търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала.
7. Избор на Съвет на директорите на „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД гр. Кърджали.
8. Даване съгласие за сключване на предварителен договор за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с идентификатор 40909.122.249 и общински поземлен имот с идентификатор 40909.122.168, по Кадастрална карта на гр. Кърджали, находящи се в „Промишлена зона-изток” (район Хлебозавода”) и определяне на пазарните им оценки.
9. Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на паркинг зад Съдебната палата за нуждите на правораздавателните органи на гр. Кърджали.
10. Съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Българско национално радио, гр.София, части от имот публична общинска собственост, находящи се в Административната сграда на бивш ОНС, бул. ”България” №74, гр. Кърджали.

11. Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров” с. Кобиляне, общ. Кърджали, помещения в сградата на бивше училище, с. Кобиляне, община Кърджали.
12. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на помещение /бивш „Електродом”/ на ул. „Републиканска”, гр. Кърджали.
13. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на павилион до входа на МБАЛ ,,Д-р Атанас Дафовски”, гр. Кърджали.
14. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на кабинет по дентална медицина в сградата на здравна служба с. Перперек, община Кърджали.
15. Даване на съгласие за удължаване на срока Запис на заповед за авансово плащане по Договор BG161PO001/5-02/2012/014 от 25.07.2013 г. проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.
16. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлен имот с № 013060, находящ се в землище с. Глухар, собственост на Исмаил Юмеров Юсеинов за инвестиционни намерения през полски път с № 013012 - публична общинска собственост по КВС на землище с.Глухар.
17. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с № 40909.24. 1 по Плана на новообразувани имоти на зона по § 4 ЗЗП 28 на гр.Кърджали, през общински път с № 40909.24.9501-публична общинска собственост за инвестиционни намерения на Вежди Рамадан Мурат.
18. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Юсеин Еминов Юсеинов с признато право на собственост в землище с. Петлино, община Кърджали.
19. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Ахмед Ахмедов Ахмедов с признато право на собственост в землища с. Енчец и с. Царевец, община Кърджали.
20. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Хасан Мехмедов Юсеинов с признато право на собственост в землище с. Кобиляне, община Кърджали.
21. Одобряване на изменение на ОУП /Общ устройствен план/ и ПУП - ПРЗ /Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване/ на УПИ І, кв. 66 по ПУП на гр.Кърджали.
22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на Подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти, на основание чл.124а, ал.1, и чл.125, ал.1 от ЗУТ.
23. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на Подробни устройствени планове и право за прокарване на необходимите съоръжения, като Електро и ВиК захранване за неурегулирани поземлени имоти, на основание чл.124а, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ.
24. Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за Обекти:
- ПУП-ПРЗ на територията на централна градска част на гр. Кърджали, определена от бул. ,,България”, бул. ,,Тракия”, бул. ,,Беломорски” и ул. ,,Булаир”.
- ПУП-ПРЗ на част от територията на гр. Кърджали, определена от ул. ,,Добруджа”, ул. ,,Богдан”, ул. ,,Ивайло”, ул. ,,Иван Вазов”, ул. ,,Климент Охридски”, ул. ,,Аспарух” /изключва се зоната на архитектурен ансамбъл ,,Климент Охридски” в рамките на терена между ул. ,,Климент Охридски”, ул. ,,Оборище” и ул. ,,Ивайло”.
- ПУП-ПРЗ на територията на Индустриална зона ,,Изток”, в рамките на кв.146а, 146, 265 и част от кв.160 по плана на гр. Кърджали.
25. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на община Кърджали.
26. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1753 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign