Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приеха годишните отчети на общинските търговски дружества

 25 Юни 2015

Разширена дискусия с участието на представители на всички политически групи в Общинския съвет в Кърджали предизвика днес приемането на годишните отчети за 2014 г. на Едноличните търговски дружества със 100% общинско участие в капитала. В крайна сметка общинските съветници гласуваха три решения, свързани с точката.
С първото с 29 гласа „за” и 10 „въздържали се” бе приет годишният отчет на „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД и освободен от отговорност управителя на дружеството. Със същото решение бе определено след данъчно облагане печалбата в размер на 176 349,54 лв. да остане в дружеството, като се отнесе в резервите и се ползва от дружеството за инвестиции за закупуване на специализирана техника.
Само с един глас „за” по-малко и с 11 „въздържали се бе прието и решението за приемане на годишния отчет за миналата година на "Ученическо хранене" ЕООД гр. Кърджали. Управителката Мария Маджурова бе осводена от отговорност за 2014 година и бе прието печалбата в размер на 11 102,78 лв. също да остане в дружеството, като се отнесе в резервите и се ползва от дружеството за инвестиции за обновление на кухненското оборудване.
Най-разгорещен дебат предизвика решението свързано с третото търговско дружество със 100% общинско участие в капитала - „Пазар на производителите - Кърджали" ЕАД. Решението, свързано с приемането на годишният му отчет за 2014 г. и разпределението на печалбата в размер на 803 936,23 лв, след данъчно облагане, бе прието с 24 гласа „за” и 15 „Въздържали се”.
От трибуната на местния парламент кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис благодари от свое име на управителите на трите дружества за това, че въпреки трудностите - икономически финансови, социални, включително и политически, те не са се примирили със ситуацията, а са продължили да реализират политиката на своите си дружества, за да могат да реализират в такова кризисно време и печалби. В изказването си инж. Азис подчерта и че през последните години никой от тях не се е отказал да развива дружеството, което управлява, а в отношението си към работниците и служителите не си е позволил да намали своя състав.
„В настоящият момент аз виждам един добър мениджърски екип, който работи за развитието на тези дружества. За нас бъдещето е много ясно и е в това да продължаваме да развиваме търговските ни дружества.”, каза още градоначалникът.
"Озеленяване, чистота и благоустройство" ЕООД гр. Кърджали приключва 2014 г. със счетоводна печалба в размер на 195 хил. лева, при отчетена през 2013 г. печалба 51 хил. лв. Финансовият резултат след данъчното облагане за 2014 г. е 176 хил. лева, при 45 хил. лв. за 2013 г.През отчетната година от дружеството са реализирани приходи в размер на 806 хил. лв., при 610 хил. лв. за 2013 г., или 32 % увеличение спрямо предходната година.
"Ученическо хранене" ЕООД приключва 2014 година със счетоводна печалба в размер на 12 хил. лв. и финансов резултат след данъчно облагане - печалба в размер на 11 хил. лв., при отчетена за 2013 г. нетната печалба в размер на 11 хил. лв. През 2014 г. дружеството реализира приходи в размер на 294 хил. лв., при отчетени 261 хил. лв. за 2013 г.
Общите разходи на дружеството за 2014 г. са в размер на 283 хил. лева, при 251 хил. лв. за 2013 г., в т. ч. балансова стойност на продадените стоки - 72 хил. лв. и разходи за издръжка на дейността - 211 хил. лв. Направените инвестиции в дружеството през 2014 г. са в размер на 4 хил. лв., изразходвани за подобряване условията на хранене и работа в ученическите столове в ОУ „Климент Охридски" гр. Кърджали и СОУ „Отец Паисий" гр. Кърджали.
Годишният отчет пък на "Пазар на производителите - Кърджали" ЕАД показва, че дружеството е с основен капитал 961500 лв., разпределен в 9615 броя Поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка една.Дълготрайните активи на дружеството по балансова стойност към 31.12.2014 г. са в размер на 5 673 хил. лв. ,от които: земи- 905 хил. лв. и сгради и конструкции - 4 253 хил. лв.; машини, производствено оборудване 462 хил. лв. и съоръжения и др. - 53 хил.лв. Краткотрайните активи на дружеството към 31.12.2014 г. са в размер на 107 хил. лв. и включват: вземания - 53 хил. лв. и парични средства - 54 хил. лв.Общият размер на задълженията на дружеството към 31.12.2014 г. възлиза на 4 905 хил. лв. от които: дългосрочни задължения 3773 хил.лв.: към финансови институции / ТБ "Алианцбанк България" АД / 3 573 хил. лв., към Община Кърджали -200 хил. лв., краткосрочни задължения в размер на 1132 хил. лв., в т. ч. към Община Кърджали - 900 хил. лв., към доставчици - 15 хил. лв., към осигурителни предприятия -3 хил. лв., данъчни задължения - 27 хил. лв. и депозити и гаранции - 187 хил. лв.


 Прочитания: 1486 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign