Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обновяват тротоарите по бул. „България” до автогарата

 08 Юли 2015

Днес кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис подписа допълнително споразумение - Анекс по Договор за безвъзмездна финансова помощ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК „АРПЕЗОС СЕВЕР” - ІІІ ЕТАП И РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ В ГР. КЪРДЖАЛИ” – за допълнителен обект: „Реконструкция на площадно пространство и тротоари по бул.”България” и бул.”Беломорски” прилежащите им терени с обхват от кръстовището при автогара до ул.”Миньорска” по плана на гр.Кърджали” на обща стойност 499 995,28 лв.
При реализацията на обекта ще бъде извършена подмяна на тротоарни настилки по бул. „България” с нови бетонови плочи и на улични бордюри, както и полагане на градински бордюри. В зоната на кръстовищата настилката ще включва декоративни форми и конфигурации от различни по цвят тротоарни плочи и бетонови павета. Също така ще бъдат положени тактилни плочи за улесняване на ориентацията на хора с увредено зрение в достъпните пешеходни пространства.
Ще бъде оформена велоалея по десния тротоар на булеварда /по посока на движението от центъра към автогарата/ с велопаркинг модул, която също се явява продължение на алеята от основните обекти.
Ще бъдат подменени елементи на градския дизайн - осветителни тела, спирки на градския транспорт, пейки, цветарници, рекламно–афишна колона и кошчета по протежение на булеварда.
Допълнителният обект се явява естествено продължение на два от основните обекти, а именно „Рехабилитация на тротоари по бул. „България” и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление от кръстовището с ул. „Булаир” до кръстовището с ул. „Отец Паисий” – град Кърджали” и „Реконструкция на тротоари по бул.”България” и ул.”Миньорска” с обхват от кръстовището при магазин „Гейк” до ул. „Булаир” и прилежащите им терени по плана на гр.Кърджали”.
Чрез изпълнението на обекта ще бъде възстановена и обновена още една част от бул. „България”, който се явява една от основните пешеходни и транспортни артерии в централната градска част. Осъществяването на реконструкцията ще изгради връзката между централната градска част и градската градина, реконструирана по проект, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и общинската автогара, която е възлов транспортен център за цялата област.


“Този документ е създаден в рамките на проект «Изграждане на парк „Арпезос-Север” – ІІІ етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр. Кърджали», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Още снимки
 Прочитания: 1411 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign