Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общината приключва проекта „Общинска администрация Кърджали – професионална, ефективна и ефикасна”

 15 Юли 2015

95 процента от служителите на общинска администрация Кърджали са преминали обучение по реализираните от община Кърджали проекти по ОП „Административен капацитет”. Това заяви секретарят на община Кърджали и ръководител на проект „Общинска администрация Кърджали – професионална, ефективна и ефикасна” Сезгин Бекир. Това стана на заключителната пресконференция по проекта, който стартира на 22 юли 2014 година и ще приключи на 22 юли 2015-а, и е на стойност от 110 хиляди лева.
Сезгин Бекир изброи 6-те дейности извършени по него, а те са “Административно управление на проекта”, “Провеждане на процедури за избор на изпълнители”, “Участие на служителите от Общинска администрация Кърджали в обучения, организирани от Института по публична администрация.”, “Организиране и провеждане на изнесено мотивационно модулно обучение на кметовете на кметства.”, “Организиране и провеждане на изнесено специализирано обучение в ключови компетентности: лична ефективност, делова етика на служители от община Кърджали и
работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и малограмотни и от малцинствени групи.” и “Информираност и публичност на проекта.”
„Възможността да бъдат обучени колегите от администрацията по проекти на ОПАК даде възможност общината да инвестира в подобряване на квалификацията, уменията и компетентностите на служителите – нещо, което община Кърджали със собствен ресурс не би могла да направи. В последните години проектите по ОПАК се оказаха единствения механизъм, чрез който служители в администрация, кметове на кметства, включително и общински съветници могат да участват в такъв род прояви. Финансовата помощ е 100 процента безвъзмездна. Колегите имаха възможност както да придобият нови знания и умения, така и да обменят добри практики в други общини или европейски държави”, коментира резултатите от проекта Сезгин Бекир.
Община Кърджали стартира изпълнението на проекта през юли 2014 година с цел повишаване на професионалните компетентности и мотивация на кметовете на кметства, кметските наместници и служителите в Общинска администрация – Кърджали.
Основните дейности чрез които се реализира проекта са участие на служители от общинска администрация в обучения организирани от Института по публична администрация, участие в изнесено мотивационно модулно обучение за кметовете на кметства и кметските наместници, участие в изнесено специализирано обучение в ключови компетентности: лична ефективност, делова етика на служителите от община Кърджали и работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и малограмотни и от малцинствени групи и дейности за информация и публичност.
През месец октомври и месец ноември 2014 г. 15 служители от Общинска администрация – Кърджали преминаха обучение на тема „Прилагане на комплексно административно обслужване”, които се проведоха в гр. София и гр. Банкя. Участниците в обучението повишиха професионалната си компетентност при прилагане на комплексното административно обслужване. Те бяха запознати със същността и нормативната уредба на комплексното административно обслужване, базисния модел и каналите за достъп до административни услуги, инфраструктурата за комплексно административно обслужване, с моделирането на работни процеси в административното обслужване. На участниците в обученията бяха връчени удостоверения за завършили успешно курс/семинар „Прилагане на комплексно административно обслужване” от Института по публична администрация.
Обучението на тема „Вътрешен контрол: Ефективност на системите за финансово управление и контрол” се проведе в гр. Банкя от 27.10.2014 г. до 28.10.2014 г. В обучението
взеха участие 10 служители от общинска администрация. По време на обучението служителите повишиха своите умения и знания за нормативната база на системите за финансово управление и контрол, видовете контрол, основните стъпки по разработване и внедряване на СФУК, уменията за разработване на програма за приложение на доброто управление и изпълнение в дейността на общинските администрации. На участниците в обучението бяха връчени удостоверения за завършили успешно курс/семинар „Вътрешен контрол: Ефективност на системите за финансово управление и контрол” от Института по публична администрация.
От 25.02.2015 г. до 26.02.2015 г. в гр. Банкя се проведе обучение на тема „Ефективно управление на общинската собственост”. 10 служители от Общинска администрация – Кърджали повишиха професионалната си компетентност в правните регулации и процедури за ефективно приложение на Закона за общинската собственост. Те повишиха своите познания за придобиване и разпореждане с общинска собственост, за разработване на анализи и оценки относно концесиите, оговаряни от общините, управлението на капиталовите активи на общината. На участниците в обучението бяха връчени удостоверения за успешно завършен курс/семинар „Ефективно управление на общинската собственост” от Института по публична администрация.
През месец февруари 2015 г. стартира изпълнението на Дейност 5 „Организиране и провеждане на изнесено специализирано обучение в ключови компетентности: лична ефективност, делова етика на служители от община Кърджали и работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и малограмотни и от малцинствени групи”.
100 служители с ръководни и експертни функции от различните звена в общинска администрация преминаха обучение за подобряване на своята междуличностна комуникация, включително и между различните нива на организацията, усъвършенстване на личното си общуване, умения за ефективно споделяне на информация, знания и умения за етично поведение, знания за стереотипите и предрасъдъците и умения за тяхното преодоляване в личното си отношение.
Обучението включваше интерактивни методи и техники на провеждане, съобразени с принципите на неформалното учене, групови дискусии, казуси, практически задачи и ролеви игри. То допринесе за повишаване на професионалната компетентност на служителите с ръководни, експертни и технически функции в Общинска администрация – Кърджали и повишаване на ефективността и ефикасността на работата на служителите със специфични групи граждани.
През месец май 2015 г. стартира изпълнението на дейност 4 „Организиране и провеждане на изнесено мотивационно модулно обучение за кметовете на кметства”.
48 кметове на кметства и кметски наместници преминаха обучение за изграждане на знания и умения за ефективна работа в екип, ефективни взаимоотношения, успешно лидерство и мотивиране на екипи и справяне с конфликти. То включваше интерактивни методи и техники на провеждане, съобразени с принципите на неформалното учене, групови дискусии, казуси, практически задачи и ролеви игри.
Обучението допринесе за повишаване на мотивацията, знанията и професионалната компетентност на обучените кметове на кметства и кметските наместници и повишаване на ефективността и ефикасността на работата в екип и преодоляването и справянето с конфликти.
От 29.06.2015 г. до 01.07.2015 г. в гр. Банкя се проведе обучение на тема „Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация”. В него взеха участие 15 служители на Общинска администрация – Кърджали. Те повишиха своите познания относно създаването и законосъобразното прилагане на нормативните и административните актове в общината и процеса на административното правораздаване. На участниците в обучението бяха връчени удостоверения за успешно завършен курс/семинар „Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация” от Института по публична администрация.
Участието на голяма част от администрацията в разнообразни обучения, които са тематично свързани с процесите на управление и административно обслужване, доведе до по-висока мотивация и професионална компетентност на служителите в Общинска администрация – Кърджали. Това от една страна подобри цялостното протичане на административния процес, а от друга доведе до по-ефективно и ефикасно предоставяне на административни услуги на жителите на община Кърджали.
Реализирането на проекта допринесе за повишаване на административния капацитет на местните власти и стимулира изграждането на професионална, ефективна и ефикасна администрация на местно ниво.


 Прочитания: 1992 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign