Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за обществено обсъждане

 16 Юли 2015

Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проект на Плана за устойчива градска мобилност на град Кърджали за периода 2015-2020 г.
Планът за устойчива градска мобилност представлява стратегически, средносрочен документ, чийто основни цели са гарантиране на достъпа; повишаване на сигурността; намаляване на замърсяванията (на въздуха и на шума); превръщането на транспорта в ресурсно ефективен отрасъл; подобряване привлекателността на териториите и качеството на живот в градовете.
План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Кърджали бе разработен от експерти в община Кърджали, като следствие от участията в обучения по проект „BUMP - Boosting Urban Mobility Plans”, финансиран от Програма „Интелигентна енергия” на ЕС. В проекта участват девет партньори от девет страни в ЕС като водещ партньор на проекта е AREA, AREA Science Park (Италия), а дейностите в България се кооридинират от „Клуб за устойчиво развитие на гражданското общество”.
Общественото обсъждане ще се проведе на 20.07.2015 г. /понеделник/ от 17.30 часа в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали.
Проектът на Плана за устойчива градска мобилност на град Кърджали за периода 2015-2020 г. е публикуван на интернет страницата на Община Кърджали – www.kardjali.bg в раздел „Актуално”.
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „ Стратегическо планиране и управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.
Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища се приемат лично или по пощата до 16.30 часа на 20.07.2015г. /понеделник/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 20.07.2015г. /понеделник/.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.


Кмет на община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/

Този документ е разработен в рамките на Проект BUMP. Цялата отговорностза съдържанието на документае на авторите. Тя неотразява непременно мнениетона Европейските общности. Европейската комисияне носи отговорност за последствията от използване на информацията, съдържаща се в него.

This document has been developed within the Project BUMP. The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein


 Прочитания: 2360 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign