Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 03 Август 2015

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

На основание чл. 37и от ЗСПЗЗ, параграф 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на същия Закон, Решение № 179 от 22 юли 2015 г. на Общински съвет- Кърджали

СЪОБЩАВА:

На всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ на територията на Община Кърджали, че от 03.08.2015 г. започва приемане на заявления за наемане без търг или конкурс на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2015 -2016 г.
Списъкът за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади по категории, площ и средни годишни рентни плащания по землища е обявен на електронната страница на Община Кърджали. Информация и справка по списъците се предоставя и в сградата на общинска администрация – Кърджали на бул. „България” № 41, ет. 5, стая № 501 и № 506.
Заинтересованите лица подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 20 август 2015 г., към което прилагат следните документи:
1. копие от документ за самоличност за физическите лица;
2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
4. удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;
5. декларация за липса на данъчни задължения, задължения към Държавен фонд „Земеделие”, задължения към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ – по образец;
6. Декларация за собствени, или наети /ползвани/ земеделски имоти от ДПФ и ОПФ – по образец;.
7. Приложение Опис № 1 за видове и брой пасищни животни, отглеждани в животновъдния обект/постоянен обект/ - по образец;
8. Приложение Опис № 2 за видове и брой пасищни животни, отглеждани в животновъдния обект/временен обект/- по образец;
9. Приложение опис № 3 за собствените и ползвани имоти с НТП – пасище, мера и ливада, към момента на подаване на заявлението – по образец;
Образците на документите се получават от информационния център ет.1 в сградата на общинска администрация – Кърджали.
Окончателното разпределение на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2015-2016 г. приключва на 30 септември 2015 г.
В разпределението на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване могат да участват само заявители, които нямат непогасени задължения към Община Кърджали, ОД на ДФЗ, НАП и ОД „Земеделие” Кърджали. Срокът за отдаване под наем е 6/шест/ стопански години.

За допълнителна информация тел: 0361/67360; 67367

КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:
/ИНЖ. ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 1592 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign