Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Стартира проект за приемна грижа „Приеми ме 2015” – приемник на „И аз имам семейство”

 15 Януари 2016

На 31.12.2015г. приключи изпълнението на дейностите по Проект ”И аз имам семейство”/ОП”РЧР”2007-2013г./. В рамките на проекта се осъществи активна работа с приемните семейства. Те преминаха обучение и супервизия, подкрепящи услуги, групи за самопомощ. Биологичните семейства на децата получиха подкрепа и консултации за подобряване на взаимоотношенията в семейството и повишаване на родителския капацитет, с цел работа по реинтеграция. Това от своя страна даде възможност за намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции, управлявани от съответната община.
За периода на реализация на проекта бяха проучени и оценени 17 приемни семейства, в седем от които бяха настанени деца, към настоящия момент те са пет.
С цел осигуряване приемственост на социалната услуга ”Приемна грижа” в новия програмен период /2014 -2020г./, на 11 декември 2015 година кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис подписа споразумение за партньорство между общината и Агенцията за социално подпомагане по проект „Приеми ме ‘2015“. Изпълнението на проекта стартира след сключване на договора от 01.12.2015 година – „Приеми ме ‘2015“ между Управляващия орган (МТСП) и конкретния бенефициент (АСП), по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме ‘2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.
Проектът „Приеми ме 2015“ допълва и надгражда приключващия в края на 2015 г. проект "И аз имам семейство", съобщи днес ръководителят му Первин Риза. По думите й целта му е да се усъвършенства и да се разшири обхватът на услугата "приемна грижа" и затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцентът е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг.
За реализирането на проекта през месец декември 2015г. в община Кърджали е проведена процедура за подбор на екип по приемна грижа, състояща се от двама социални работници, допълни ръководителят на проекта Первин Риза. Тя съобщи, че комисия, назначена със заповед на кмета на общината, е разгледала подадените заявления на кандидатите и провела интервю с допуснатите. Показалите най – висок резултат в проведения конкурс са назначени от 01.01.2016г.
Основните задължения на екипа по приемна грижа са да информира обществеността, да набира кандидати за приемни родители, да извършва предварителен подбор на кандидатите, да провежда обучение, да изготви оценка на кандидатите и представи изготвен социален доклад за годността на кандидатите пред професионалната комисия по приемна грижа за утвърждаване / отхвърляне. В задълженията на социалните работници влиза и участието им в разработването на план за грижа на детето, настанено в приемно семейство.
Утвърдените и сега действащите в рамките на проект "И аз имам семейство" приемни родители вече са преминали към проект "Приеми ме 2015" с оглед гарантиране интереса на настанените деца и недопускане на възможност за прекратяване на настаняването и връщането им обратно в специализирани институции.
Первин Риза подчерта и важността на съвместното партньрство и огромната роля на Отдел «Закрила на детето», без които реализацията на проекта нямаше да бъде успешна. Тя допълни, че на национално ниво вече е сформиран и Консултативен експертен съвет (КЕС) към проекта. В дейността на Съвета са ангажирани представители на централната, местната власт и гражданското общество. През декември се е провело и първото заседание на съвета, чиято основна дейност е в посока подпомагане на планирането, изпълнението и наблюдението на Проекта в съответствие с държавната политика в областта на приемната грижа и добрите европейски практики.
Общият бюджет на проект „Приеми ме 2015” е 51,6 милиона лева, а конкретните стойности по подписаното от община Кърджали споразумение са възнагражденията по предоставяне на услугата приемна грижа. Реализацията на новия проект свързан с развитието на приемната грижа е 32 /тридесет и два/ месеца и ще продължи до 31.07.2018г.
 Прочитания: 1656 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign