Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Информация за изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” в община Кърджали

 29 Януари 2016


Информация за изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” в община Кърджали


ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ е партньор на Агенцията за социално подпомагане при реализирането на проект “Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001”Нови алтернативи”.
Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижа и подобряване качеството на живот на деца и възрастни с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Чрез дейностите по проект “Нови възможности за грижа” ще се подобри достъпът до основни социални услуги и ще се постигне независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги ще се гарантира по-добро качество на живот, независимост и достойнство на потребителите
Целеви групи са:
• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Самотно живеещи тежко болни лица;
• Семейства на деца с увреждания.
В периода 27.03.2015г. до 09.04. 2015 г. бяха приети 232 заявления от кандидати за потребители на социалната услуга „Личен асистент” и 187 заявления от кандидати за лични асистенти.
На 25.05.2015г. започнаха работа 106 лични асистенти, които обгрижваха 119 потребители, от които 20 деца.
До 31.12.2015г. по проекта са получавали услугата „Личен асистент” общо 139 потребители - деца и възрастни, от общо 125 лични асистенти.
В изпълнение на дейност 6 от проекта: „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти”, се предвижда извършване на супервизия на личните асистенти от служители на дирекция „Социално подпомагане” в периода от 06.01.2016г. до 19.02.2016г.
За осигуряване на достъп до здравни услуги от 25.01.2016г. Комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Кърджали, започна приемането документи от медицински специалисти – медицински сестри и фелдшери. След одобряването им те ще посещават потребителите на социална услуга „Личен асистент” в домовете им в периода от 01.02.2016г. до 29.02.2016г. Основните задължения на медицинските специалисти включват осъществяване на връзка с личните лекари, предоставяне на съвети и информация за хигиена и хранене, консултиране за хигиена и предпазване от развитие на декубитуси при рискови за това потребители, измерване на витални показатели и други.
Ежемесечно екипа по проекта извършва мониторинг на социалната услуга, който показва, че личните асистенти спазват договорените условия, трудовата дисциплина и Правилника за вътрешния ред, а предоставянето на социалната услуга се извършва съгласно договорените дейности в индивидуалните планове на потребителите.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


 Прочитания: 1535 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign