Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 6

 19 Февруари 2016

П О К А Н А
№ 6

На основание чл.23, ал.4, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по искане на една трета от общинските съветници се

С В И К В А

Заседание на Общински съвет – Кърджали на 25 февруари 2016 год. /четвъртък/ от 10.00 ч. в сградата на „Бизнес инкубатора” при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на председател на Общински съвет – Кърджали.
2. Предложение за създаване на Временна комисия за актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали за мандат 2015-2019г.
3. Избор на процесуален представител на Общински съвет – Кърджали, който да го представлява по Административно дело №23/2016г. на Административен съд – Кърджали.
4. Предложение за определяне на представител на община Кърджали във ,,В и К” ООД гр. Кърджали.
5. Предложение за избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство в община Кърджали.
6. Даване на съгласие за подписване на споразумение за партньорство по проект ,,Да бъдем активни - нови възможности за младежите от община Кърджали”, по процедура BG05М9ОР001-1.002 ,,Активни” на ОП ,,Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.
7. Даване на съгласие за участие на община Кърджали в проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 година.
8. Приемане на Отчет за 2012-2015 год. и Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – 2016-2020 год.
9. Изменение на Решение № 411 по Протокол № 25 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 20.04.2006г.
10. Приемане на годишен план за паша и на списък с имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2016/2017 г.
 Прочитания: 1411 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign