Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Информация за изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” в община Кърджали

 29 Февруари 2016

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ е партньор на Агенцията за социално подпомагане при реализирането на проект “Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001”Нови алтернативи”.
Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижа и подобряване качеството на живот на деца и възрастни с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Чрез дейностите по проект “Нови възможности за грижа” ще се подобри достъпът до основни социални услуги и ще се постигне независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги ще се гарантира по-добро качество на живот, независимост и достойнство на потребителите
Целеви групи са:
• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Самотно живеещи тежко болни лица;
• Семейства на деца с увреждания.
В периода 27.03.2015г. до 09.04. 2015 г. бяха приети 232 заявления от кандидати за потребители на социалната услуга „Личен асистент” и 187 заявления от кандидати за лични асистенти.
На 25.05.2015г. започнаха работа 106 лични асистенти, които обгрижваха 119 потребители, от които 20 деца.
До 29.02.2016г. по проекта са получавали услугата „Личен асистент” общо 147 потребители - деца и възрастни, от общо 133 лични асистенти.
В изпълнение на дейност 6 от проекта: „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти”, беше проведена супервизия на личните асистенти от служители на дирекция „Социално подпомагане” в периода от 12.02.2016г. до 17.02.2016г. Основните проблеми, поставени от личните асистенти пред супервизорите, бяха: необходимостта от осигуряване на срещи с психолог и определяне на повече паркоместа за хора с увреждания в двора на МБАЛ”Д-р А.Дафовски” в близост до Териториалната експертна лекарска комисия /ТЕЛК/.
За осигуряване на достъп до здравни услуги от 01.02.2016г. започнаха работа 42 медицински специалисти – медицински сестри и фелдшери. През целият месец февруари те посещаваха по график потребителите на социална услуга „Личен асистент” в домовете им. Основните задължения на медицинските специалисти включваха осъществяване на връзка с личните лекари, предоставяне на съвети и информация за хигиена и хранене, консултиране за хигиена и предпазване от развитие на декубитуси при рискови за това потребители, измерване на витални показатели и други.
Ежемесечно екипа по проекта извършваше мониторинг на социалната услуга, при който беше установено, че личните асистенти спазват договорените условия, трудовата дисциплина и Правилника за вътрешния ред, а предоставянето на социалната услуга се извършва съгласно договорените дейности в индивидуалните планове на потребителите.
Дейностите по проекта приключват на 29.02.2016г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


 Прочитания: 1336 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign