Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 02 Март 2016


О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И

на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Решение № 34 от 25 февруари 2016 г. на Общински съвет – Кърджали
С Ъ О Б Щ А В А:
на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Кърджали, че в срок от 01.03.2016 г. до 10.03.2016 г. започва приемане на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Кърджали през стопанската 2016/2017 г.
Списъкът за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади по категории и площ е обявен на електронната страница на Община Кърджали. Информация и справка по списъците се предоставя и в сградата на Общинска администрация – Кърджали на бул. „България” № 41, ет. 5, стая № 501.
Заинтересованите лица подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март 2016 г., към което прилагат следните документи:
1. Копие от документ за самоличност за физическите лица;
2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
4. Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;
5. Декларация за липса на данъчни задължения, задължения към Държавен фонд „Земеделие”, задължения към държавния поземлен фонд /ДПФ/ и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ – по образец;
6. Декларация за собствени или наети /ползвани/ земеделски имоти от ДПФ и ОПФ – по образец;.
7. Приложение Опис № 1 за видове и брой пасищни животни, отглеждани в животновъдния обект /постоянен обект/ – по образец;
8. Приложение Опис № 2 за видове и брой пасищни животни, отглеждани в животновъдния обект /временен обект/ – по образец;
9. Приложение Опис № 3 за собствените и ползвани имоти с начин на трайно ползване – пасище, мера и ливада, към момента на подаване на заявлението – по образец;
Образците на документите и указания за попълване се предоставят в сградата на Общинска администрация – Кърджали на бул. „България” № 41, ет. 5, стая № 501.
Окончателното разпределение на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2016/2017 г. приключва на 1 юни 2016 г.
В разпределението на пасища, мери и и ливади за индивидуално ползване могат да участват само заявители, които нямат непогасени задължения към Община Кърджали, Държавен фонд „Земеделие”, НАП и ОД „Земеделие” – Кърджали.
Срокът за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ е за 6 /шест/ стопански години.
За допълнителна информация – тел: 0361/67360.


КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: …………П…..………
/ИНЖ. ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 1443 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign