Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 8

 16 Март 2016

П О К А Н А
№ 8

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 24.03.2016 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за устойчиво развитие през мандат 2011-2015 г. „За успеха на Кърджали”.
2. Приемане на Програма за устойчиво развитие през мандат 2015-2019 г. „ Заедно за успеха на Кърджали”.
3. Съгласуване на Годишен План за 2016 год. за дейността на звено ,,Вътрешен одит” при община Кърджали.
4. Обсъждане и приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015 год.
5. Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год.
6. Обсъждане и приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2015 год.
7. Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2016 год.
8. Приемане на допълнение на Списъка на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2016/2017 год.
9. Обсъждане и приемане на отчет за изпълнение на плана за приватизация за 2015 год.
10. Даване на съгласие за изключване на обектите -общинска собственост от списъка за приватизацияна и закриване на процедурата за приватизация на обекти, включени в плана за приватизация.
11. Допълнение на актуализираната Програма за финансова стабилизация на „Пазар на производителите – Кърджали” ЕАД, гр.Кърджали.
12. Приемане на разпраделението на жилищния фонд - общинска собственост през 2016г.
13. Даване на съгласие за отдаване под наем на общински обекти – публична общинска собственост.
14. Даване на съгласие за предоставяне под наем без търг или конкурс на сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва”, гр. София на общински имот, представляващ помещение /бивш гарнизонен стол/, находящ се на първи етаж в жил. блок „Нов живот”, бул. „Тракия”, гр. Кърджали.
15. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша стоматологична поликлиника, на бул. „Тракия” № 13, гр. Кърджали за осъществяване на дентална медицинска дейност.
16. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на помещение за закуски в СОУ „Вл. Димитров-Майстора”.
17. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот представляващ, помещение – фризьорски салон, находящ се на ул. „Л.Димитрова” № 1, кв. „Гледка”, гр. Кърджали.
18. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот представляващ помещение за офис дейност в жилищен блок № 1, офис № 77, кв. „Възрожденци”, гр. Кърджали.
19. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на помещение за търговска дейност, находящо се в сграда № 2 на бул. „България” № 37, ет.1, гр. Кърджали.
20. Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот - публична държавна собственост в полза на община Кърджали за изграждане на два броя подпорни стени на левия и десния бряг на язовир ,,Студен кладенец” и един брой шахта на десния бряг.
21. Даване на съгласие за обезщетяване на частни лица с общински имоти, находящи в землището на с. Мургово, Община Кърджали.
22. Изграждане на довеждащ водопровод от напорен резервоар с. Царевец до помпена станция с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали.
23. Одобряване изменението на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ на с. Главатарци и част от землището му.
24. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлен имот с № 010161, находящ се в землище с. Прилепци собственост на Сезай Севитдин Мехмед през местен път с № 010132-публична общинска собственост по КВС на землище с.Прилепци, за реализиране на инвестиционни намерения.
25. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлен имот с № 033021, находящ се в землище с. Долна крепост, собственост на Аднан Айдън Джафер през полски път с № 033022-публична общинска собственост по КВС на землище с.Долна крепост, за реализиране на инвестиционни намерения.
26. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлен имот с № 501.845, Кадастрален район 501, ЗЗП-28 находящ се в землище с. Петлино, Община Кърджали на Руска Младенова Къркеланова и Йосиф Младенов Онбашиев през местен път с № 501.9503- публична общинска собственост по Плана на новообразувани имоти на землище с.Петлино, за реализиране на инвестиционни намерения.
27. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти с № 022063 и № 022064, находящи се в землище с. Пепелище, собственост на „К-Кърджъ” ЕООД” гр.Кърджали за инвестиционни намерения през полски път с № 016018-публична общинска собственост по КВС на землище с.Пепелище.
28. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасе до поземлен имот с № 000187, находящ се в землището на с.Воловарци, собственост на Веселин Стойчев Момчилов през полски път с № 000079 и през имот с № 000189, с НТП: пасище, мера по КВС на землище с.Воловарци, Община Кърджали-публична общинска собственост, за реализиране на инвестиционни намерения.
29. Даване на съгласие за делба на имот – общинска собственост, находящ се в землището на с. Прилепци, Община Кърджали. Даване на предварително съгласие на Сали Раиф Адем и Йосиф Иванов Александров за прокарване на Ел и ВиК трасе през проектен имот с № 010310, с НТП: полски път,- публична общинска собственост, образуван от имот с № 010045 с НТП: пасище, мера по КВС на землище с.Прилепци, Община Кърджали, собственост на Община Кърджали.
30. Даване на съгласие за делба на имот – общинска собственост, находящ се в землището на с.Вишеград, Община Кърджали. Даване на предварително съгласие на Йълмаз Тахсим Али за прокарване на трасе за полски път и Ел и ВиК трасе през проектен имот с № 014035, с НТП: местен път- публична общинска собственост, образуван от имот с № 014018 с НТП: пасище, мера по КВС на землище с.Вишеград, Община Кърджали, собственост на Община Кърджали, за реализиране на инвестиционни намерения.
31. Даване на съгласие за извършване на делба на поземлен имот № 000063 по КВС на землище с. Каменарци.
32. Даване на съгласие за подписване на споразумения за партньорства по проектни предложения, внесени за кандидатстване по процедури за подбор на проекти BG05М2ОР001-3.001 ,,Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и BG05М2ОР001-3.002 ,,Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 год.
33. Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2015г. и приемане на Общински план за младежта за 2016 г.
34. Приемане на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Кърджали през 2016 год.
35. Приемане на План за противодействие на тероризма в община Кърджали.
36. Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1710 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign