Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали стартира подготовката на Инвестиционна програма по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 18 Януари 2016

Община Кърджали е конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-1.001-039 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020», финансирана по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Съгласно изискванията за кандидатстване по процедурата, община Кърджали следва да представи инвестиционна програма, включваща основни и резервни обекти на интервенция, които са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/. Определеният общ финансов ресурс за общината е в размер на 21 048 163,28 лв., които следва да бъде усвоен до 2023 г.
Съгласно изискванията за подготовката на инвестиционната програма със Заповед на Кмета на Община Кърджали бе сформирана работна група за осъществяване на избора на обекти на интервенция от одобрените от УО на ОПРР обекти в ИПГВР, които да бъдат включени в проектните предложения към ИП. В Работна група са включени представители на Общинска администрация, Общински съвет-Кърджали, Областна управа, РСПБЗНС, ОД на МВР,Регионален исторически музей, Дом на културата, Стопанска камара, КРИБ –Кърджали, Съюз на работодателите в системата на народната просвета, Сдружение на директорите в средното образование в Република България, Областната колегия на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, НПО- Съюз на инвалидите, Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции и Сдружение «Инициатива за развитие -Кърджали решава».
На първата работна среща, проведена на 15.01.2016г. от 17.00 часа в залата на Бизнесинкубатор – Кърджали, работната група се запозна с изискванията за подготовката на приоритизирания списък с обекти на интервенция (вкл. резервни обекти), които да бъдат включени в проектни предложения за подкрепа по ОПРР 2014-2020 г. въз основа на минимални критерии, посочени в насоките за кандидатстване по процедурата , както и разгледа всички проекти включени в ИПГВР на град Кърджали.


 Прочитания: 1244 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign