Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приоритизираха проектите включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие

 29 Януари 2016

Приключи дейността на Работната група за подготовката на приоритизирания списък с обекти на интервенция (вкл. резервни обекти), които да бъдат включени в проектни предложения за подкрепа по ОПРР 2014-2020 г. В рамките на две работни срещи, проведени на 21.01.2016 и 26.01.2016 г. тя извърши преглед и изготви списък с приоритетни проекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/. Приоритизирането на проектите бе извършено в съответствие с критериите за избор посочени в насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020», финансирана по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
По предложение на участниците в работната група, в основния списък на проектите на Инвестиционната програма са включени 3 проекта със следните обекти:

І. Проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали” по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”
Включени обекти:
1. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на СОУ „П.Р.Славейков“
2. „Основен ремонт и мерки за енергийна ефективност за сграда на СОУ „Отец Паисий“
3. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ГПЧЕ „Хр.Ботев” и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
4. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К.Яворов“
5. „Възстановяване на детска градина МИР”
ІІ. Проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали” по Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”
Включен обект: „Ремонт, мерки за енергийна ефективност и преустройство на сграда на бивше общежитие на Строителен техникум”
ІІІ. Проект „Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали” по Инвестиционен приоритет „Градска среда”
Включени обекти:
1. Рехабилитация на улична мрежа и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в стара градска част включваща площад „Хаджи Димитър”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Климент Охридски” и ул.”Добруджа”
2. Рехабилитация на тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в централна градска част - ул. „Екзарх Йосиф”, ул. "Отец Паисий"
3. Рехабилитация на тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в централна градска част - ул. „Републиканска“, ул. „Ген. Чернозубов“, ул. „Самуил”
4. Рехабилитация на инфраструктура и тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в централна градска част в кв."Възрожденци" - ул. „Райко Жинзифов“, „Христо Данов“
5. Изграждане на пешеходен мост в парк Арпезос Север, сързващ I-а и II - ра част.
След приоритизирането на проектите от ИПГВР, работната група предложи в резервния списък на проекти да бъдат включени следните проекти и обекти:
І. Проект „Обновяване на обществени и административни сгради /държавни и общински/:
С включени обекти сградите на Районна служба по Пожаробезопасност и Областна дирекция на МВР, гр. Кърджали
ІІ. Проект „Изграждане и обновяване на обществени обекти, пространства и инфраструктура в град Кърджали” включващ следните обекти:
1. Изграждане на части на парк „Арпезос – север“ , етап 3 А, 4 и 5;
2. Изграждане на улица Арпезос
3. Обновяване на парк Горубсо
ІIІ. Проект “Ремонт/Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на „Дом на културата“, гр. Кърджали”
IV. Проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека”Н.Й.Вапцаров” в град Кърджали”
V. Проект „Ремонт/Реконструкция, оборудване и обзавеждане на на сградата на Младежки дом, гр. Кърджали”
Съгласно изискванията на насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020», изготвените основен и резервен списък с приоритетни проекти бяха утвърдени със Заповед на Кмета на Община Кърджали и ще бъдет включени в Инвестиционната програма на Община Кърджали за финансиране по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г..


 Прочитания: 1383 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign