Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА № 9

 31 Март 2016

П О К А Н А
№ 9
На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М
На 7.04.2016 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Избиране на управител на „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД, гр. Кърджали.
2. Допълнение на актуализираната Програма за финансова стабилизация на „Пазар на производителите – Кърджали” ЕАД, гр.Кърджали.
3. Даване на съгласие за подписване на споразумения за партньорства по проектни предложения, внесени за кандидатстване по процедури за подбор на проекти BG05М2ОР001-3.001 ,,Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и BG05М2ОР001-3.002 ,,Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 год.
4. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план и Подробен устройствен план – план за застрояване на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за възникнали свлачищни процеси в с.Сипей и с. Невестино, община Кърджали.
5. Обсъждане и приемане на уточнения годишен План и Отчет за изпълнението и приключване на Бюджета на Община Кърджали и сметките от отчетна група ”СЕС” за 2015 год.
6. Приемане на Бюджета за 2016 год. на Община Кърджали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1427 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign