Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведено бе публично обсъждане на Предварителния проект на Общ устройствен план на община Кърджали (ОУПО) и екологичната оценка към него

 01 Април 2016


На 30.03.2016г. в Бизнесинкубатора се проведе обществено обсъждане на Предварителния проект на Общ устройствен план на община Кърджали (ОУПО) както и Доклада за екологична оценка към него.
На среща с обществеността бяха поканени представители на експлоатационни дружества, НПО, граждански сдружения, заинтересовани физически и юридически лица.Присъстваха зам.- кметовете на общината Иван Велев и Елисавета Кехайова, секретарят Сезгин Бекир, главният архитект арх.Петя Назърова,главният инженер инж. Катя Митовска, общински специалисти, общински съветници, кметове на населени места, граждани.
„Целта на тази среща е да се направи проектът максимално прозрачен и ефективен за жителите на община Кърджали, защото този документ дава хоризонти за развитието на общината за следващите 20 години”, каза секретарят на община Сезгин Бекир, който откри дискусията и представи двете организации, изпълнители на плана- проф. д-р арх. Калин Тихолов- ръководител на Обединението”Устройствено планиране” и инж. Светла Трайчева, ръководител на екипа, изготвил екологичната оценка.
Водещ на дискусията бе главният архитект на общината арх. Петя Назърова. ”Изработването на ОУПО е изключително важна задача, защото от него зависи начинът, по който ще бъде организирана територията на нашата община, нейното бъдещо развитие и в частност на имотите, които жителите й притежават. Беше извършена сериозна подготвителна работа като бяха събрани всички налични изходни данни от експлоатационните дружества и наличен картов материал. Но това е динамичен процес и в ход настъпват промени”, каза арх. Назърова и в тази връзка допълни, че съвсем скоро са получени данни за Междусистемната въздушната връзка България – Гърция, с която проектантите предстои да се съобразят.
Арх. Назърова съобщи още, че проектът на ОУПО е бил внесен своевременно в МРРБ, откъдето са постъпили няколко препоръки.Тя обясни,че ОУПО е качен на интернет страницата на община Кърджали повече от месец и всеки граждани може да се запознае с него. Освен това в общинска администрация има екип, който ежедневно дава консултации на всеки, желаещ да се запознае с документа.
Арх. Петя Назърова припомни, че са изработени анкетни карти като направи уточнението, че не всяка карта ще бъде удовлетворена, но ще бъде прецизно разгледана.”Целта на ОУПО е да зонира териториите и да не позволява хаотично застрояване на отделни имоти, да се обхванат тези зони, към които има траен интерес.От 1 януари 2019 г. няма да може да се сменя предназначението на земята, ако тя не е предвидена като такава с ОУПО, който разглеждаме сега”, коментира още арх. Назърова. Бе съобщено, че по график са проведени срещи с жителите на по-големите населени места. Изпратени са писма до ВиК, ОПУ, ЕВН, РИМ, НИНКН и са получени отговори. Направени са предврителни срещи с Камарата на архитектите -дружество Кърджали и с представители на геодезистите.
Ръководителят на екипа, изработил проекта на предварителния Общ устройствен план на община Кърджали подчерта пред присъстващите, че стартът на работата по изработването на Плана започва м. г. „Работим с ускорени темпове и се надяваме той да бъде готов окончателно в края на 2016г, каза проф. д-р арх. Калин Тихолов.
Той коментира, че ОУПО на община Кърджали определя зоните и не ги превръща автоматично в урбанизирани зони, той дава перспектива от 20 години за евентуална възможност на общината, на държавата или на частните собственици да променят статута на своята собственост съобразно предвижданията на ОУПО, което не е задължително, ако не им е необходимо.
„ Планът дава само една насока за развитие на общината. Не е възможно един единствен имот да направи една зона, определят се едни масиви, които биха могли да получат статут на урабанизирана територия било то за жилищни нужди, било то за обслужващи функции или смесени. Прави се баланс на цялата територия на общината, който законово е ограничен в някакъв процент”, уточни проф. Тихолов. По думите му територията на община Кърджали е доста голяма. Проектът стъпва на моментното състояние на урбанизирани и неурбанизирани територии, ОУПО дава ясна представа къде какво има в населените места, на базата, на което се прави и прогноза.
В общественото обсъждане участваха и представители на екипа, изготвил екологичната оценка. Ръководителят инж. Светла Трайчева заяви, че първоначално е изготвено задание, което е изпратено на компетентните органи– РИОСВ Хасково, Басейнова дирекция и на другите заинтересовани институции.
„ОУПО е допустим с режимите на защитените територии и защитените зони.Съгласно направената проверка ОУПО не засяга защитени територии, а само защитени зони.Няма вероятност ОУПО да окаже значително отрицателно въздействие на природни местообитания и популации и тези площи, които се засягат от защитени зони са незначителен процент.Заключението е, че предвидените в ОУПО цели са допустими за осъществяване предвид изискванията за опазване на околната среда”, подчерта инж. Светла Трайчева.
След представяне на предварителния проект на Общия устройствен план на община Кърджали от ръководителите на екипите, бяха изложени и становищата на заинтересованите институции и експлоатационни дружества, сред които ОПУ, ЕСО, ВиК, Камара на архитектите, също на РИМ, както и препоръките от МРРБ, което ще приеме плана.
Направените препоръките на МРРБ са в няколко насоки. Становището бе прочетено от главния архитект на общината арх. Петя Назърова.
Тя запозна присъстващите и със забележките от проведеното обсъждане с местните представители на камарата на архитектите и тази на геодезистите. На първо място да се нанесе трасето на околовръстния път и развитието на зоните край него, защото се очаква край него да има развитие на промишлени или обслужващи зони. На следващо-да се нанесе трасето на новата връзка за яз. Кърджали с моста до Крайно село.
Като пропуск в предварителния проект специалистите отчитат, че бреговете на двата язовира -„Кърджали” и „Студен кладенец” не са предвидени като рекреационни зони и е ограничена възможността да получат по–голямо развитие, не е зонирана акваторията на яз. Кърджали, където има садкови стопанства с дългогодишни договори. Не са ясно отделени отделните зони– туристическа, рибовъдна и зоната на живеещите край язовира, за да няма преплитане на интереси.
Становището от обсъждането включва още изискването да бъде нанесен моста „Лисиците” и останалите въжени мостове, както и важните мостови съоръжения, залегнали в ОУП на областния град. Трябва да се прецизират пътната мрежа и съоръженията към нея, да се нанесат в пълния обхват и двете концесии на Бентонит и Бели пласт.
„Особено внимание трябва да се обърне на междусистемната въздушната линия 400 киловолта България – Гърция, която има много голям сервитут. Информацията за нея бе получена скоро, проектантите все още не са запознати, но това трябва да се отчете, защото може част от териториите да се окажат блокирани”, коментира арх. Петя Назърова.
Бе представено и становището на ОПУ Кърджали. По принцип то приема без забележки проекта за ОУПО с една препоръка да не се правят нови кръстовища на път Кърджали –Мост – Манастир, Кърджали -Ардино и Зорница – Бели пласт – Стремци, които са част от републиканската пътна мрежа.
Елекроенергийният системен оператор има някои забележки към нанесената инфраструктура, но в изпратеното писмо съобщават, че са готови да подадат конкретна информация на проектантите. На този етап няма становище на ДГС и ЕВН. Йовка Петрова от „ВиК” Кърджали представи претенциите по ОУПО и на Водното дружество, които се отнасят най- вече към санитарно – охранителни зони на водоизточниците. По думите й това предполага изготвяне на допълнителни проекти, но е важно с това изискване да бъде съобразено едно бъдещо застрояване и дейността на населението.
В изказването си по време на обсъждането на Общ устройствен плана на община Кърджали се включи и директорът на РИМ Даниела Коджаманова, която акцентира на някои пропуски.„Имаме забележки по локализация на недвижимите културни ценности, въпреки че подадохме цялостната информация, с която РИМ разполага. Напълно сме съгласни, че всички 160 археологически обекта не могат да бъдат нанесени на ОУПО, но имаме претенция за 10 от тях, които са залегнали в Стратегията за развитие на туризма в община Кърджали и около, които ще се изгражда инфрастуктура и които имат важно значение за развитие на туристическата индустрия”, подчерта г-жа Коджаманова.Тя изрази готовност РИМ да консултира екипа по изработване на ОУПО в тази част. Според директора на РИМ много близки по вид и цвят са защриховките на плана, което може да доведе до неточното им разчитане /напр. в охранната зона на Перперикон, където не може да има никакво застрояване/, има неточности и при ситуиране на природни забележителности в района на Зимзелен, Бели пласт, че липсва Скалният прозорец при с. Костино.
По време на общественото обсъждане на ОУПО на община Кърджали и екологичната оценка към него бяха отправени различни въпроси. Един от тях беше свързан с подаване на анкетни карти. Представител на Вишеград поиска допълнителни терени за застрояване, подобно бе предложението на кметът на с. Дъждино да се определи зона в рамките на 40 дка за жилищно застрояване в землището на населеното място, а председателят на Ловно –рибарското сдружение в Кърджали инж. Васил Дончев настоя в плана да бъде включен и техния проект за изграждане на Стрелбище за спортна стрелба в района на с. Жинзифово върху терен от 7,5 дка.
Граждани отправиха въпроси относно своите имоти към представителите на проектантския екип.
Поради големия интерес към предвижданията на плана за бъдещите инвестиционни намерения на населението на общината, в края на публичното обсъждане бе решено да се удължи срокът на анкетиране до 30 април. Внесените в общината попълнени анкетни карти до тази дата ще бъдат предоставени на екипа, разработващ ОУПО на община Кърджали.


Още снимки
 Прочитания: 2045 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign