Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

З А П О В Е Д

 22 Декември 2006

З А П О В Е Д №1377
гр. Кърджали, 21.12.2006 год.


На основание чл. 44, ал.1, т.4 от ЗМСМА, във връзка с чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /ППЗКВВООБ/ и във връзка с чл.3, ал.1, т. 2 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали и предвид настъпващите Коледни и Новогодишни празници,

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Забранявам, считано от 22.12.2006 год. до 02.01.2007 година включително употребата на пиротехнически средства, както и на взривоопасни вещества и боеприпаси по смисъла на чл.3, ал. 1 от Наредбата за пъддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали и чл. 6, ал. 1 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси /ЗКВВООБ/ във всички търговски обекти, в превозните средства, в закрити помещения, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, заведения за социални услуги, молитвени домове, храмове и манастири.
2. Забранявам, носенето на огнестрелно оръжие в увеселителни и питейни заведения и барове.

Нарушителите по настоящата заповед да бъдат санкционирани съобразно разпоредбите на Правилника за прилаген на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /ППЗКВВООБ/, чл.25, ал.1, т.2 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали, по реда на ЗАНН.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Началника на РПУ – Кърджали.

Настоящата ми заповед да се връчи за сведение и изпълнение, както и да се огласи чрез средствата за масова информация.


Кмет на Община Кърджали: инж. Хасан Азис
 Прочитания: 2110 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign