Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Административният съд в Кърджали отхвърли оспорването на решението за такса смет от областния управител

 22 Април 2016

Административният съд в Кърджали със свое решение от 22 април отхвърли като неоснователно оспорването от страна на областния управител на решение № 9 на Общинския съвет, касаещо промените в Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и услуги на територията на община Кърджали в частта за такса битови отпадъци.
Така според приетото императивното правило на чл.67, ал.2 от ЗМДТ, когато не може да се установи количеството на битови отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропоционално върху основа, определена от общински съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им оценка. Годишната такса вече ще се заплаща на база квадратен метър разгъната застроена площ на имота съгласно чл.24, ал.1, т.2 и т.3 от приетата Наредба,а не на база данъчна основа.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.


 Прочитания: 1235 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign