Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 10

 12 Май 2016

П О К А Н А
№ 10

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 20.05.2016 г. /петък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Приемане на план-график за заседанията на Общинския съвет през 2016 г.
2. Актуализация на Бюджета за 2016 год. на Община Кърджали.
3. Приемане на Програма за финансова стабилизация на Община Кърджали за 2016-2019 г.
4. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG16SPO001-0019 ,,Осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Кърджали”.
5. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №2015BG16SPO001-014 ,,Възстановяване на инфраструктура в Община Кърджали”.
6. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-1.002-00177-С01, проект ,,Да бъдем активни – нови възможности за младежите от Община Кърджали”, по процедура BG05М9ОР001-1.002 ,,Активни” на ОП ,,Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
7. Приемане на отчет на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Кърджали за периода 2012-2015 г.
8. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Кърджали за периода 2016-2019 г.
9. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.
10. Даване на съгласие за продажба на имоти-частна общинска собственост, чрез публично оповестен търг, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
11. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2016 г.
12. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
13. Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн.№ 121, кв.5 по ПУП на с.Сипей, придаващ се от улична регулация към поземлен имот с пл.сн.№.55, кв.5, за който е отреден УПИ VІІ-55 кв.5 по ПУП на с.Сипей, Община Кърджали, собственост на Нурхан Насуф Юсуф и определяне на пазарна цена на имота.
14. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ VІІ, кв.6 по Частична регулация на с.Черна скала, Община Кърджали на собствениците на законно построена сграда - Нафизе Осман Мурад и Фейзи Мюмюн Мехмед и определяне на пазарна цена на имота.
15. Даване на съгласие за учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване върху поземлен имот № 000141 – общинска частна собственост, находящ се в землището на с. Солище, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства.
16. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване по одобрен архитектурен проект на Халил Халил Юсеин и Фатме Ахмед Юсеин в общински УПИ ІІ-116, кв.1по ПУП на с.Сипей и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
17. Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Министерство на Правосъдието за нуждите на Областна служба „Изпълнение на наказанията” – Кърджали, при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – МП , върху имот общинска собственост представляващ: II-ри етаж от сграда на бивша Детска ясла, находяща се на ул.”Пирин” №5, гр.Кърджали.
18. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ стая № 305 в сградата на бивш Окръжен съвет, бул. „България”, ет. ІІІ, гр. Кърджали.
19. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ помещение - бивш клуб „Бирхале”, находящо се в Дом на културата, гр. Кърджали.
20. Даване на съгласие за предоставяне под наем без търг или конкурс на „Регионално младежко сдружение – Кърджали за теб” на общински имот, представляващ самостоятелен обект находящ се на ул. „Булаир” № 1, ет.0, гр. Кърджали.
21. Приемане на Отчет на Местната комисия по чл. 8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно - спестовни влогове за дейността й през 2015 г. и утвърждаване на план-сметка за 2016 г.
22. Определяне на нов състав на Местната комисия по чл. 8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно - спестовни влогове.
23. Определяне на нов състав на Експертния съвет за приемане на правни анализи и пазарни оценки за продажба на общинско имущество.
24. Освобождаване на управителя на „Ученическо хранене” ЕООД гр. Кърджали и избиране на нов управител.
25. Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.
26. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Али Фейзулов Алиев с признато право на собственост в землището на с. Болярци, Община Кърджали.
27. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Керим Мюмюнов Алиев с признато право на собственост в землището на с. Гняздово, Община Кърджали.
28. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Мехмед Мехмедали Аптинеби с признато право на собственост в землището на с. Орешница, Община Кърджали.
29. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Хасан Ибрямов Мехмедов с признато право на собственост в землищата на с. Зелениково и с. Бленика, Община Кърджали.
30. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-план схема за обект: Външно електро захранване на жилищна сграда на ,,СМАД” ЕООД, ул. ,,Тодор Каблешков” №20, гр. Кърджали на основание чл. 124а, ал.1 от Закон за устройство на територията.
31. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-план схема за обект: Външно електро захранване на производствен цех на Ридван Исмаил, изграден в поземлен имот с идентификатор 40909.126.57 по плана на ,,Складова зона – юг”, гр. Кърджали на основание чл.124а, ал.1 от Закон за устройство на територията.
32. Преобразуване на Обединен детски комплекс, Астрономическа обсерватория и Комплекс ученически общежития ,,Родопи” в Центрове за подкрепа на личностното развитие.
33. Преобразуване на Професионална гимназия по Селско и горско стопанство гр.Кърджали от държавно в общинско училище.
34. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
35. Оптимизиране мрежата от детски заведения на територията на Община Кърджали за учебната 2016/2017 год.
36. Приемане на Отчет за изпълнение на Културния календар на Община Кърджали за 2015 г. и приемане на Културен календар на Община Кърджали за 2016 г.
37. Приемане на Отчет за изпълнението на План-програма и Спортен календар за 2015 г. за развитието на детско-юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали и приемане на План-програма и Спортен календар за 2016 г. за развитието на детско-юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали.
38. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето за 2015 г. и Общинска Програма за закрила на детето за 2016 г.
39. Приемане на Отчета за 2015г. по Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Кърджали.
40. Приемане на Отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2015 г.
41. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали през 2015 г. и План за дейността през 2016 г.
42. Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2015 г.
43. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на община Кърджали.
44. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
45. ПИТАНИЯ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1411 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign