Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали ще реализира проекти за над 21 милиона лева

 31 Май 2016

Кметът на Община Кърджали–инж. Хасан Азис подписа споразумение за реализация на Инвестиционната програма на Община Кърджали по процедура BG16RFOP001-1.001-039 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020» по Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие» на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Максималната стойност на финансиране на Инвестиционната програма е 21 048 163,28 лв.
Инвестиционната програма включва основен списък с проекти, както и резервен списък.
В основния списък са включени 3 проекта със следните обекти:

І. Проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали” по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”
Включени обекти:
1. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на СОУ „П.Р.Славейков“
2. „Основен ремонт и мерки за енергийна ефективност за сграда на СОУ „Отец Паисий“
3. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ГПЧЕ „Хр.Ботев” и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
4. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К.Яворов“
5. „Възстановяване на детска градина МИР”
ІІ. Проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали” по Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”
Включен обект: „Ремонт, мерки за енергийна ефективност и преустройство на сграда на бивше общежитие на Строителен техникум”
ІІІ. Проект „Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали” по Инвестиционен приоритет „Градска среда”
Включени обекти:
1. Рехабилитация на улична мрежа и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в стара градска частq включваща площад „Хаджи Димитър”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Климент Охридски” и ул.”Добруджа”
2. Рехабилитация на тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в централна градска част - ул. „Екзарх Йосиф”, ул. "Отец Паисий"
3. Рехабилитация на тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в централна градска част - ул. „Републиканска“, ул. „Ген. Чернозубов“, ул. „Самуил”
4. Рехабилитация на инфраструктура и тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в централна градска част в кв."Възрожденци" - ул. „Райко Жинзифов“, „Христо Данов“
5. Изграждане на пешеходен мост в парк Арпезос Север, сързващ I-а и II - ра част.
В резервния списък са включени 5 проекта:
І. Проект „Обновяване на обществени и административни сгради /държавни и общински/:
С включени обекти - сградите на Районна служба по Пожаробезопасност и Областна дирекция на МВР- град Кърджали
ІІ. Проект „Изграждане и обновяване на обществени обекти, пространства и инфраструктура в град Кърджали”, включващ следните обекти:
1. Изграждане на части на парк „Арпезос – север“ , етап 3 А, 4 и 5;
2. Изграждане на улица „Арпезос“
3. Обновяване на парк „Горубсо“
ІIІ. Проект “Ремонт/Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на „Дом на културата“, гр. Кърджали”
IV. Проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека”Н.Й.Вапцаров” в град Кърджали”
V. Проект „Ремонт/Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на Младежки дом, гр. Кърджали”.
Съгласно изискванията на оперативната програма в инвестиционната програма бяха включени приортитетни проекти от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на град Кърджали. Приоритизирането на проектите бе извършено от работна група в съответствие с критериите за избор посочени в насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020».


 Прочитания: 1351 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign