МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
17 Януари 2018
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[16 Юни 2016]

П О К А Н А № 11


П О К А Н А
№ 11

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 23.06.2016 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от новоизбрани кметове на кметства.
2. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2015 г.
3. Промяна в разпределението на жилищния фонд за 2016 г.
4. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.
5. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в община Кърджали за 2016 г.
6. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали.
7. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.
8. Приемане на нова Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на община Кърджали.
9. Приемане на годишните отчети за 2015 година на Едноличните търговски дружества със 100% общинско участие в капитала.
10. Даване съгласие за прекратяване на съсобственост между община Кърджали и Димитър Иванов Пепеланов на ап. № 27 в жил. блок „Рила-5” вх. ,,Б” в гр. Кърджали и определяне на пазарна оценка.
11. Съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Българско национално радио, гр. София, помещение в административната сграда на бивш ОНС, бул. „България” № 74, гр. Кърджали.
12. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот, представляващ – помещение за производствена дейност, находящо се в гр. Кърджали, кв.”Гледка”, ул.”Л. Димитрова”, бл.1, вх.А.
13. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на общински имот, представляващ – помещение за търговска дейност/дрогерия/, находящо се в гр.Кърджали, кв.”Гледка”, ул.”Лиляна Димитрова”, бл.1, вх.А.
14. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки.
15. Определяне на представител на Община Кърджали в „Асоциация по В и К - Кърджали” за извънредно заседанието на 30 юни 2016г. и съгласуване на позиция по дневния ред на Общото събрание.
16. Даване на съгласие за възлагане на реконструкция и модернизация на селищни системи за улично осветление в община Кърджали чрез Договор с гарантиран резултата /ЕСКО ДОГОВОР/.
17. Даване на съгласие за подписване на допълнително споразумение към споразумение за партньорство по проект ,,Да бъдем активни-нови възможности за младежите от община Кърджали”, по процедура BG05М9ОР001-1.002 ,,Активни” на ОП ,,Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
18. Разрешение за изработване на изменение на ОУП /общия устройствен план/ на гр.Кърджали и проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ VIII-514 отреден за производствена и складова дейност в кв.23 по плана на ж.к.„Възрожденци”, гр.Кърджали.
19. Одобряване на ПУП – ПП на обект: ,,Довеждащ водопровод от напорен резервоар 200 куб.м. с. Орешница до с. Болярци, община Кърджали.
20. Поправка на фактическа грешка в Решение № 102 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 20.05.2016 г.
21. Поправка на фактическа грешка в Решение № 103 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 20.05.2016 г.
22. Предложение за актуализиране Списъка на ,,защитени училища” на територията на община Кърджали за 2016/2017 г.
23. Утвърждаване на ,,средищни училища” в община Кърджали за 2016/2017 г.
24. Приемане на отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Кърджали за периода 2011-2015 г. и Стратегия за развитие на социалните услуги в община Кърджали за периода 2016-2020 г.
25. Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за 2015 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 г.
26. Приемане на Отчет за дейността по програма СИНДИ - зона Кърджали през 2015 г.
27. Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.
28. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Кърджали.
29. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
30. Опрощаване на задължение.
31. П И Т А Н И Я.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/

Новината е посетена: 521 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ИЗБОРИ

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2018, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дрехи AJ Fashion - дамски,мъжки и детски дрехи