Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ИЗВАДКА ОТ ПРОТОКОЛ КОНКУРС

 02 Август 2016

ИЗВАДКА

от протокола от работата на Комисията за провеждане на конкурс за избор на Експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център /ОИЦ/ във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г. по процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове”

РЕШЕНИЕ С КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Комисията, назначена със Заповед № 640 от 11.07.2016 год. на Кмета на Община Кърджали, определена да проведе конкурсната процедура за длъжност експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център /ОИЦ/ в гр. Кърджали, проведе на 28.07.2016 г. тест и интервю с допуснатите кандидати.

Допуснатият кандидат Сюлейман Емин Мустафа не се яви на тест. Съгласно изискванията на Процедурата за подбор на персонала в Областните информационни центрове, той не се допуска до по-нататъшно участие в конкурса.

На база сборуване на точките, получени от теста и интервюто, Комисията извърши
крайното класиране, както следва:

№ Трите имена на кандидата ОБЩ РЕЗУЛТАТ
/точки от тест и интервю/
1 Виктор Фехимов Хорозов 26,69

www.eufunds.bg

Проект „Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор № BG05SFOP001-4.001-0027, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Прочитания: 1546 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign