Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Отвориха офертите на кандидатите за изпълнители на обществената поръчка по Националната програма за енергийна ефективност

 21 Септември 2016

Четиридесет и пет кандидати подадоха оферти за изпълнение на обществената поръчка обявена от Община Кърджали за проектиране и изпълнение на строително монтажни дейности за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма за енергийна ефективност. Поръчката е с 29 обособени позиции за конкретни жилищни сгради. Двадесет и две от тях са в кв. Възрожденци в бл. 5, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 23, 27, 32, 35, 36, 41, 52, 53, 60, 92, 95, 96, 99, 101 и 107. Останалите обособени позиции са за жилищна сграда на ул.”Стадионска” №1, за ул. „Стадионска” №2 бл.7, за бл. „Вихрен”, бл. „Орфей”-2, за жилищна сграда в кв. „Гледка” -1, за такава на ул. „Възраждане” №32, за бл. 3 намиращ се на ул. „Отец Паисий” №12 и за бл. „Толстой” -2 и 4 в кв. Веселчане.
Деветчленна комисия назначена с заповед №888/20.08.2016г. на кмета на община Кърджали отвори офертите на кандидатите вчера. Председател на комисията е арх. Танер Давуд, а в състава й влизат трима юристи, счетоводител, експерт управление на проекти и трима инженери, един от които външен експерт вписан в списъка на Агенцията по обществени поръчки.
На отварянето на офертите присъстваха и двама представители на кандидатстващите фирми и един на медиите.
Кандидатите за изпълнение на обществената поръчка
можеха да подават оферти само за една обособена позиция, което в крайна сметка показа максимален брой подадени оферти за една позиция от 4 оферти,а минимален от една. След отваряне на всички оферти стана ясно, че за три от обособените позиции няма кандидати, което ще наложи допълнителна процедура за тях.
Обявената прогнозна стойност по обществената поръчка е в размер на 29 982 556.32 лв. с ДДС. Предстой на закрито заседание на Комисията да бъдат разгледани документите за доказване на личното състояние на участниците и критериите за подбор , както и да бъдат разгледани и оценени техническите предложения на участниците. Заседанието за отваряне на ценовите предложения ще бъде публично деня, а датата и мястото на същото ще бъде обявено в сайта на Община Кърджали – профил на купувача.След приключване работата на комисията с Решение на Кмета на Община Кърджали ще бъдат избрани изпълнители по обособени позиции.С тях ще бъде сключен договор за изпълнение на включените в предмета на поръчката дейности, за конкретната обособена позиция, самостоятелно.


 Прочитания: 1281 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign