Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 15

 11 Ноември 2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с настъпили промени, обявеното с Покана №15 открито заседание на Общински съвет – Кърджали насрочено за 18.11.2016 г. ще се проведе на 17.11.2016 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” при запазване на предварително обявения Дневен ред:

П О К А Н А
№ 15

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 17.11.2016 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали.
2. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на община Кърджали.
3. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год.
4. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
5. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ VІІІ, кв.181 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, отреден за обществено обслужване, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.113.231 по Кадастрална карта на гр.Кърджали на собственика на законно построена сграда - Юсеин Шабан Мехмед и определяне на пазарна цена на имота.
6. Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн.№ 112 кв.7 по ПУП на с.Ястреб, придаващ се от улична регулация към поземлен имот с пл.сн.№ 36 кв.7, за който е отреден УПИ ХІІ-36,112 кв.5 по ПУП на с. Ястреб, Община Кърджали, собственост на Ахмед Мехмед Салиф и определяне на пазарна цена на имота.
7. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ VІІІ-78, кв.8 по ПУП на с.Калинка, Община Кърджали на собственика на законно построена сграда – Шефие Рамадан Мустафа и Хикмет Хашим Мюмюн и определяне на пазарна цена на имота.
8. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ І-дзс, кв.2 по Частична регулация на с.Прилепци, Община Кърджали на собствениците на законно построена сграда-близнак - Севгин Шабан Расим, Тюркян Емин Расим и Рамадан Расим Мустафа и определяне на пазарна цена на имота.
9. Даване съгласие за продажба на застроен УПИ VІ-апк, кв.2 по ПУП на с.Чифлик, Община Кърджали на собственика на законно построена сграда – Осман Кадир Мехмед и определяне на пазарна цена на имота.
10. Даване съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Кърджали и Ахмет Кахраман, чрез изкупуване на 186/1381 идеални части от съсобствен УПИ ХІІ-74, 149, кв.10 по ПУП на с.Бойно, Община Кърджали и определяне на пазарна оценка на изкупуваните идеални части.
11. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ - помещение № 2 за офис дейност, находящо се на І етаж, бул. „Беломорски” № 42а, гр. Кърджали.
12. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2016 г.
13. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
14. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на Гюлсюм Мустафова Мустафова с признато право на собственост в землище гр.Кърджали.
15. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Павлин Анастасов Балабанов на съсобствения поземлен имот с №62445.18.130 по Плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Резбарци, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
16. Даване на съгласие за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс на поземлени имоти от Картата на възстановената собственост в землището на с. Солище и в землището на с. Зимзелен, Община Кърджали. Определяне на конкурсните условия за отдаване под наем на имотите.
17. Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху обект, публична общинска собственост – язовир с кадастрални номера № 000133, №000027 и 000818 по КВС на землищата на с. Невестино, с. Иванци и с. Рани лист, Община Кърджали.
18. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на технологична площадка и елементи на обслужващата инфраструктура за трасето на обект „Междусистемна газова връзка Гърция - България на територията на Република България” в полза на «АЙ СИ ДЖИ БИ» АД , гр. София върху 1633.252 кв.м. от имот № 000277 от КВС на землище с. Седловина, Община Кърджали и определяне на пазарната оценка на правото на строеж.
19. Закупуване на товарен автомобил – самосвал и специализиран автомобил – водоноска за нуждите на „Озеленяване, чистота и благоустройство”ЕООД, гр.Кърджали.
20. Даване на съгласие за подписване на запис на заповед по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-8.001-0034, № РД-02-37-131 от 21.09.2016 г. за бюджетна линия BG16RFOP001-8.001-0034 „Техническа помощ за подобряване на административния капацитет на Община Кърджали”, по Процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
21. Даване на съгласие за подписване на споразумение за партньорство по проект «Заедно се подготвяме за училище» по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП «Наука и образование за интелегентен растеж» 2014-2020 г.
22. Даване на съгласие за подписване на споразумение за партньорство по проект «Всички на училище» по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по ОП «Наука и образование за интелегентен растеж» 2014-2020 г., прието с Решение № 205 от 14.07.2016 г.
23. Даване на съгласие за подписване на споразумение за партньорство по проектно предложение «Приятели» по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по ОП «Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-2020 г.
24. Даване на съгласие за удължаване на срока на Запис на заповед за авансово плащане по Договор 24-10М1-28 от 23.04.2015 г. проект „Перперикон – минало за бъдеще” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.
25. Даване на съгласие за участие на Община Кърджали в Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – Стамболово и Кърджали 54».
26. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”.
27. Упълномощаване на Кмета на Община Кърджали за издаване на Запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане – Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект №BG05FMOP001-3.002-0147-C01 “Осигуряване на топъл обяд в Община Кърджали”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016”.
28. Предложение за одобряване на ПУП-ПП и ПЗ /Подробен устройствен план – парцеларен план и план за застрояване/ за възникнали свлачищни процеси в част от кв.4, кв.6, кв.10, кв.12, с. Сипей, поземлени имоти 20.57, 20.60 и 20.63 в землище с. Сипей, Община Кърджали за обект: «Свачище в западната част на с. Сипей, Община Кърджали».
29. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на канализация и водопровод от сграда на «ВЕ КА ЕС БЪЛГАРИЯ» ЕООД, Промишлена зона – ЮГ до кв. «Гледка», гр. Кърджали, преминаващ през имоти 40909.127.379, 40909.127.403, 40909.12.42, 4909.12.12 и 40909.318.65.
30. Съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ на УПИ XIX за подземни гаражи и подхода към тях от север/от о.т. 3106 до о.т.3109/ и УПИ XXI за озеленяване, кв.2 по ПУП на гр. Кърджали и промяна на статута на новообразуваните урегулирани поземлени имоти.
31. Допълнение на Решение № 131/20.05.2016 г. на Общински съвет – Кърджали, за безвъзмездно прехвърляне на движимите вещи предоставени на Професионална гимназия по „Селско и горско стопанство”, гр.Кърджали.
32. Предложение за закриване на ОУ „Иван Вазов” в с. Ненково, Община Кърджали.
33. Промяна в административното подчинение на ПДГ към ОУ „Иван Вазов” с. Ненково, община Кърджали.
34. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ..............................
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 2073 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign