Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали стартира изпълнението на проект „ Хоро-хармония в общуването, Равноправие в Образованието”

 05 Декември 2016

На 15 ноември 2016 година бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № ДОЗ-374 и регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0114 за изпълнението на проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”, финансиран по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Проектът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца от Община Кърджали в партньорство със Сдружение „Инициатива за развитие–Кърджали решава”, детска градина „Баба Тонка”, детска градина "Ян Бибиян", детска градина "Щастие" и детска градина „Детелина” в град Кърджали.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 488 524, 58 лева и е 100% грант от Оперативната програма.
Основна цел на проекта "ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието" е създаване на условия за пълноценно развитие и интеграция в образователна система на децата от етнически малцинства в град Кърджали.
Специфичните цели на проекта са свързани със:
• Създаване на условия за по-добра социализация на децата, за които българския език не е майчин чрез подобряване на нивото на владеене на български език;
• Създаване на възможностите за опознаването на децата от различни общности и приемането на различията в духа на толерантност и разбирателство;
• Създаване на условия за засилване на мотивацията на родителите и тяхното участие във възпитателния процес в детските градини.
Проектът "ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието" е насочен към работа с 178 деца и техните родители от етнически малцинствени групи и маргинализирани обществени групи, чиято социална и личностна реализация е силно ограничена поради социална и психологическа изолация.
Основните дейности в проекта са свързани с проучване на проблемите и нагласите на родителите и извеждане на децата от затворената общност, в която живеят и успешната им интеграция в училище. Проектът включва реализирането на редица разнообразни по своя характер, емоционални и забавни по своята същност дейности, съобразени с нуждите на децата в детските градини.
В част от дейностите ще участват както децата,така и родители им, като в процеса на общуване участниците ще възприемат многообразието като основна черта на обществото. В резултат от изпълнението на проекта децата от целевата група ще подобрят владеенето на български език, ще усвоят и ще могат да прилагат нови комуникативни и социални умения,които ще им помогнат да се интегрират пълноценно в следващите образователни степени и да имат по-добра социална и личностна реализация. Родителите от своя страна ще се включат по-активно във възпитателния процес и ще оказват подкрепа в развитието на децата им.
www.eufunds.bg

Проект "ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието", Договор № ДОЗ-374 и рег. № BG05M20P001-3.001-0114, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 1392 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign