Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 16

 08 Декември 2016
П О К А Н А
№ 16

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 15.12.2016 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализация стойността на строителни обекти, включени в разчета за капиталови разходи пред 2016 г., финансирани със субсидия от Републиканския бюджет.
2. Приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г.
3. Приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали.
4. Приемане на актуализирана Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показател ФПЧ 10, с период 2016 – 2020 г.
5. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество”.
6. Даване на съгласие за подписване на запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001-0114, проект "ХОРО - Хармония в общуването, равноправие в образованието", по процедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на ОП «Наука и образование за интелегентен растеж» 2014-2020.
7. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Анелия Димитрова Дъбова на съсобствения поземлен имот с №62445.18.64 по Плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Резбарци, община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
8. Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост от Община Кърджали на поземлен имот № 000026, находящ се в землището на с. Седловина, Община Кърджали, с площ 21,330 дка с начин на трайно ползване: стопански двор - частна държавна собственост.
9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване, парцеларен план за техническата инфраструктура и одобряване на задания за изработване на подробен устройствен план на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
10. Издаване на разрешително за ползване на воден обект.
11. Създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.
12. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Кърджали.
13. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие - Общински детски комплекс Кърджали.
14. Изменение на Решение №236 от 16.09.2016 г. на Общински съвет Кърджали за промяна в наименованието на Профилирана езикова гимназия ”Христо Ботев” гр.Кърджали на Езикова гимназия „Христо Ботев” гр.Кърджали.
15. ПИТАНИЯ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ..............................
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1144 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign